Avaleht   2021 a hankekord

2021 a hankekord

2021 a hankekord

Kinnitatud:06.12.2021 KK nr.1-21/14 A

                                         Narva Lasteaed Päikene toiduainete hankekord

§ 1 Hanke korraldamisel  tuleb tagada rahaliste vahendite  läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isiku võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

 § 2 Riigihangete planeerimine ja korraldamine

(1)Narva Lasteaed Päikene(edaspidi asutus)  lähtub hangete planeerimisel, korraldamisel ja hankelepingute sõlmimisel riigihangete seadusest, seaduse alusel kehtestatud õigusaktidest ja käesolevast hankekorrast.

 (2)Juhul, kui asutusel on eelarveaastal plaanis korraldada vähemalt üks riigihange hankelepingu eeldatava kogumaksumusega alates 10 000 eurost (summad siin ja edaspidi ilma käibemaksuta), kehtestab asutus hankeplaani. Hankeplaani kinnitab direktor käskkirjaga ühe kuu jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist Narva Linnavolikogu poolt. Hankeplaan peab sisaldama kõiki planeeritavaid riigihankeid hankelepingu eeldatava kogumaksumusega alates 10 000 eurost.

 § 3. Vastutav isik ja komisjoni moodustamine

(1)Hanke korraldab ja selle eest vastutab asutuse direktor või direktori poolt määratud isik (edaspidi – vastutav isik).

(2)Hankemenetluse dokumenteerimise eest vastutab direktori poolt määratud vastutav isik.

(3)Vastutav isik  ei tohi olla isik, kellel esineb huvide konflikt või kelle puhul tekib või võib tekkida kahtlus tema erapooletuses. Sellisel juhul peab vastutav isik viivitamatult huvide konfliktist  direktorile kirjalikult teada andma ja hoiduma menetletava hanke osas edasisest tegevusest. Sel juhul  määrab direktor oma käskkirjaga viivitamatult pärast teabe saamist isiku, kes täidab taandunud isiku ülesandeid hankemenetluses.

(4)Hanke korraldamiseks moodustatakse lasteasutuse direktori käskkirjaga komisjon.

§ 4 Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral peab direktor või vastutav isik hankelepingu tingimuste üle läbirääkimisi omal valikul ühe või mitme pakkujaga, olles eelnevalt esitanud neile hankedokumendid.

§ 5 Alla 7 000 (seitse tuhat) eurot võib pakkumusi võtta suuliselt ning sõlmida suuliselt hankelepinguid, sellisel juhul toimub ostetud asja või tellitud teenuse eest tasumine arve alusel ja selle täitmise eest otsustab selle teenuse tellimise või asja ostmisega vastutav isik.

§ 6 Hangetele, mille maksumus on vähemalt 7 000 (seitse tuhat) eurot ning jääb alla lihthanke piirmäära, peab eelnema pakkumuste küsimine vähemalt kolmelt teenuse osutajalt või asja müüjalt ning pakkumiste läbivaatamine lasteaia direktori moodustatud vähemalt kolmeliikmelise komisjoni poolt. Üldjuhul teostatakse tehing majanduslikult soodsaima pakkumuse esitajaga, tagades erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte. Pakkumuste küsimine, pakkumused ja komisjoni protokoll säilitatakse lasteasutuses õigusaktidega sätestatud korras.

§ 7 Lasteasutuse hankekord  ja hankeplaan avaldatakse lasteaia veebilehel.

Alus: RHS § 19 lg 3-6