Avaleht   TEGEVUSKAVA 2023 — 2024 õ.a.

TEGEVUSKAVA 2023 — 2024 õ.a.

                          KINNITATUD

                                       käskkirjaga nr 2/23-1A

NARVA LASTEAED PÄIKENE

2023 — 2024

ÕPPEAASTA

TEGEVUSKAVA

SISUKORD

SISUKORD………………………………………………………………………………… 2
ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRK……………………………………………………. 3          Üldeesmärk:………………………………………………………………………………3  
   PERSONAL JA TÖÖKORRALDUS………………………………………….. 3
ASUTUSE TÖÖAEG……………………………………………………………………
ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA 2023/2024õa……………………………… 4
  KOOSTÖÖ HOOLEKOGUGA……………………………………………………..8

1.ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRK

Lasteaia prioriteedid:

  • olla avatud uuele õppe-kasvatusprotsessis, osates teha valikuid, lähtudes lapsest ja lasteaia prioriteetidest nii, et kooli läheb koolivalmis ja terve laps;
  • luua muukeelsele lapsele kakskeelsuse kujunemise võimalusi ning  kooliminevale lapsele oskust suhelda eesti keeles A1 keeletasemel.

                    2023/2024 õppeaasta teema „Muinasjutuline maagia

Eesmärgid:

       — toetada lapse igakülgset arengut, väärtustades traditsioone, kodulugu ja keskkonda;

       — arendada sotsiaalseid oskusi läbi väärtuskasvatuse:

       — kujundada lastekirjanduse tegelaste näidetel ja mängu kaudu lastes eluks olulisi väärtusi.

  1. PERSONAL JA TÖÖKORRALDUS
RühmÕpetajaKoormus
OravakesedAnna Gusseva1,0
Sõimerühm 2-3  
MõmmidElena Andreeva1,0
Sõimerühm 2-3  
JänkudAnna Konovalova1,0
Aiarühm 3-4 (3 a)Marika Ots1,0
KiisukesedJulia Gontšarova1,0
Aiarühm 4-5 (4 a)Anastassia Zagorulko1,0
Vinni-PuhhidLarissa Stepanova1,0
Aiarühm 4-5 (4 a)Svetlana Savosto1,0
SeenekesedAnna Maksimova1,0
Aiarühm 5-6 (5 a)Olga Vangonen1,0
MesimummidJekaterina Žuravljova1,0
Aiarühm 5-6 (5 a)Marina Pogodina1,0
PardikesedMaria Koroleva1,0
Aiarühm 6-7 (6 a)Regina Kolu1,0
SipelgadIrina Jefimova1,0
Aiarühm 6-7 (6 a)Jevgenia Novak1,0

Direktor Heli Adamovitš

Õppealajuhataja  kt Arina Sokolovskaja

Majandusjuhataja Galina Zolotova

Narva Päikene Lasteaias töötab 11 õpetajaabi ja 2 abiõpetajat keelekümblusrühmades

2. Narva Lasteaed  Päikene  on avatud esmaspäevast reedeni kell 6.30 – 18.30 seega 12h

Töö lasteaias toimub vastavalt Narva Lasteaed Päikene arengukava-, õppeaasta tegevuskava-, õppekava-, tööplaani- ja töökorraldusele kehtestatud reeglitele ning iga töötaja ametijuhendile.

2.ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA 2023/2024 õ-a

TegevusTähtaegVastutajaPartnerid
3.1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE   
3.1.1. EESTVEDAMINE   
3.1.1.1. Aasta  tegevuskavas kavandatud tegevused tagavad õppeaasta teemast lähtuvate eesmärkide  täitmiseaugust 2023, jaanuar 2024DirektorKollektiiv
3.1.1.2. Lasteasutuse töökorraldus loob eeldused laste vajaduste, huvide ja individuaalsete erinevustega arvestamiseksMai 2024Õppeala- juhatajaPedagoogiline personal
3.1.1.3. Juhtimine on süsteemne, kooskõlastatud, personali kaasav ja toetav.Mai 2024DirektorPersonal
3.1.1.4. Luua tehnilised võimalused infoliikumise tagamiseks kontaktivabaltVastavalt vajaduseleÕppeala- juhatajaPersonal Lapsevanemad
3.1.1.5. Igapäevaste tegevuste seostamine lasteaia põhiväärtustega individuaalsel, meeskonna ja organisatsiooni tasandilMai 2024DirektorPersonal
3.1.1.6. Ühiste väärtuste ja kokkulepete järgimine töötajate, laste ja lastevanemategaSeptember 2023, mai 2024DirektorPersonal Lapsevanemad Lapsed
3.1.1.7. Kõikide sidusgruppide ja personali rahulolu küsitluste täiustumine, läbiviimine, analüüsIgal kevadel, vastavalt vajaduseleÕppeala juhatajaJuhtkond Personal Lapsevanemad Lapsed
3.1.1.8. Lasteaia töökultuuri arendamine lähtudes lasteaia väärtustestPidevMajandusala juhatajaPersonal
3.1.1.9. Asutuse töötajate ja lastevanematega kodukoha (asutuse) kollektiivsete töötalgute ja ürituste korraldamine 1 kord aastas, vastavalt vajaduseleMajandusala juhtajaPersonal Lapsevanemad
3.1.1.10. Huvigruppide tasakaalustatud rahuloluMai 2024, detsember 2023DirektorLasteaia laps Lapsevanemad Personal Kool
3.1.1.11. Tulemuskesksete ametijuhendite seire ja vajadusel muutmineMai, junni 2024 vastavalt vajaduseleAsjaajajaPersonal
3.1.1.12. Lasteaia maine kujundamine meediakanalite  vahendusel *kodulehekülg, sümboolika, reklaamkingitused *positiivne meediakajastus, rühma blogide pidaminePidevÕppealajuhatajaPersonal Lapsevanemad  
TegevusTähtaegVastutajaPartnerid
3.2.PERSONALI JUHTIMINE   
3.2.1. Töötajate koolitusvajaduste hindamine läbi eneseanalüüsi ja arenguvestluse. september 2023, jaanuar 2024DirektorKollektiiv
3.2.2.   Tehnilise personali osalemine täiendõppes ja pedagoogide pädevuste areng IT-valdkonnasSeptember 2023, Teine pool 2024. aastaDirektorKollektiiv
3.2.3. Kogemuste jagamine  ja uute oskuste kogemine infopäevadel, konverentsidel, ülelinnalistel konkurssidel ja läbi  osalemise haridusprojektides ja linna ainesektsioonide töösÕppeaasta jooksulÕppealajuhatajaPedagoogiline personal
3.2.4.  Ühistel väärtustel  sisehindamise tulemustel põhinev tunnustussüsteemÕppeaasta jooksul Mai 2024DirektorPersonal
3.2.5. Toetada töötajate vaimset tervist paidliku töökorraldusegaÕppeaasta jooksulDirektorPedagoogiline personal
TegevusTähtaegVastutajaPartnerid
3.3. ÕPPE-KASVATUSTEGEVUS   
a) LAPSE ARENG   
 Lapse  arengu analüüs 2 korda aastas (õppeaasta alguses ja õppeaasta lõpus)September 2023 Õppeaasta jooksul Aprill-mai 2024  ÕppealajuhatajaPedagoogid Lapsevanemad
Lastevanematega  2x aastas arenguvestluste korraldamine ja läbiviimine peale lapse arengu hetkeseisu  tulemuste analüüsiSeptember 2023 Mai 2024ÕppealajuhatajaPedagoogid Lapsevanemad
 Lastevanematele koolivalmidusekaardi tutvustamine alates 3-ndast eluaastast  ja 7-aastaselt koolivalmiduskaardi täitmineMai 2024, Detsember  2023-jaanuar 2024ÕppealajuhatajaPedagoogid Lapsevanemad Koolid
Kaasava hariduse põhimõtete arvestamine  laste individuaalse ja sotsiaalse arengu toetamisel;Õppeaasta jooksulLogopeedLapsed Lapsevanemad Pedagoogid
Laste erivajaduste sh lapse andekuse  varajane märkamine ja arengu toetamineSügisel 2023, Kevadel 2023, vastavalt vajaduseleLogopeedLapsevanemad Pedagoogid
Kasvukeskkond soodustab laste eneseregulatsiooni arengut, kasvatame lastest õnnelikud ja hästi toimivad täiskasvanud. Kord kvartalis (sisehindamine)ÕppealajuhatajaLapsed, Lapsevanemad Pedagoogid
Traditsiooniliste eesti- ja venekeelsete ürituste läbiviimise abil  aidata  lastel omandatavaid teadmisi ja oskusi kinnistadaÕppeaasta jooksulMuusikaõpetajadLapsevanemad
TegevusTähtaegVastutajaPartnerid
B) ÕPPEKAVA   
Luua õppekava muutmise töörühm  2 täiskeelekümblusrühma  tarvisSeptember 2023DirektorTöörühm
Seoses 2024 a 1. septembrist eestikeelsele õppele üleminekuga  töötada välja  uuendatud eesmärkidest lähtuv tegevuskava2023.a  I. kvartalDirektorTöörühm
Õppekava vajaduspõhine arendamine pedagoogilise nõukogu eestvedamisel.September 2023, juuni 2024DirektorPedagoogiline arendusrühm
Rikastada aasta  tööplaani peale traditsiooniliste ürituste veel kultuuri-, spordi-, ja keskkonnaalaste üritustega.Õppeaasta jooksul, mai 2024ÕppealajuhatajaLapsed, Lapsevanemad, Pedagoogid
Õppekavas on töökasvatusel uued suunadMai 2024ÕppealajuhatajaPedagoogid
Kodukoha väärtustamine, Narva linna kui õpikeskkonna teema õppekavas valdkondadesse lõimimine.Õppeaasta jooksul  ÕppealajuhatajaPedagoogid
Terviseedenduse võimaluste laiendamine õppekava kohustusliku osanaÕppeaasta jooksul  TervisetöötajaLapsed Pedagoogid
TegevusTähtaegVastutajaPartnerid
C) ÕPPEKORRALDUS JA MEETODID   
Lapsekesksete õpetamis-ja kasvatusmeetodite rakendamine laste  igapäeva tegevustesseSeptember 2023, Mai 2024ÕppealajuhatajaPedagoogid Lapsevanemad
 Turvalise, valikuvõimalusi pakkuva ja arendava mängukeskkonna loomine, kus lapsel on võimalus tegutseda kasutades omandatud teadmisi ja oskusiÕppeaasta jooksul, 3 korda aastas  ÕppealajuhatajaPedagoogid Lapsevanemad
 Aktiivõppemeetodid on rakendatud õppetegevusse ja toetavad lapse üldist arengutÕppeaasta jooksul, November 2023ÕppealajuhatajaPedagoogid Lapsevanemad
 Erinevad IT- vahendid on lõimitud õppe- ja kasvatustegevustesseÕppeaasta jooksul, Detsember 2023 – jaanuar 2024ÕppealajuhatajaPedagoogid Koolid
 Laste päevategevustes on oluline roll liikumistegevustel ja ujumiselNovember 2023ÕppealajuhatajaPedagoogid Lapsevanemad
 Eesti ja venekeelsed laulmistunnid toetavad laste üldist arengut.November 2023ÕppealajuhatajaPedagoogid Lapsevanemad
 Lapse kõne ja loovuse arengu toetamine nii laste  emakeeles kui riigikeeles  lavastusmängude ja esinemiste abil lasteaia  tööplaanis kavandatud  traditsioonilistel üritustelÕppeaasta jooksul, Mai 2024ÕppealajuhatajaPedagoogid Lapsevanemad
TegevusTähtaegVastutajaPartnerid
D) ÕPI- JA KASVUKESKKOND   
 Riigikeele omandamist soodustava ja keelekümbluse põhimõtetel tugineva  õpikeskkonna loomineÕppeaasta jooksul, Aprill – mai 2024ÕppealajuhatajaPedagoogid  
 Õpikeskkonna kujundus on seotud õppekava eesmärkidegaSügisel 2023, talvel 2023/2024, kevad 2024ÕppealajuhatajaPedagoogid  
Kasvukeskkonna ohutegurite kõrvaldamine1 kord aastas, vastavalt vajaduseleMajandusalajuhatajaPersonal
 Õpi- ja kasvukeskkond toetab laste mänguhimu Õppeaasta jooksul, Mai 2024ÕppealajuhatajaPedagoogid  
Lasteaia pedagoogid kasutavad aktiivselt  lasteaias tegutseva metoodikakeskuse õppevaraÕppeaasta jooksul  Metoodikakeskuse KoordinaatorHTM metoodika-keskus
Laiendada infotehnoloogiliste vahendite lõimimise  õppe- ja kasvatustegevustesseÕppeaasta jooksul  ÕppealajuhatajaPedagoogid
TegevusTähtaegVastutajaPartnerid
3.4. KOOSTÕÕ HUVIGRUPPIDEGA   
3.4.1.Lastevanematega arenguvestluste läbiviimine 2x aastas2 korda aastasRühma pedagoogidLapsevanemad  
3.4.2. Lastevanemate teavitustöö  ja tagasiside võimaluste laiendamine lasteaia tööst sotsiaalmeedia vahenduselÕppeaasta lõpusDirektorLapsevanemad  
3.4.3. Koostöö Rajaleidja keskusegaPidev, vastavalt vajaduseleLogopeedLapsevanemad Huvigrupid  
3.4.4. Koostöö huvigruppidega toetub ühistele kokkulepetele ning  laiendab lasteaia tegevust ja aitab kaasa laste arengulePidevÕppealajuhatajaHuvigrupid  
3.4.5. Hoolekogu on kaasatud lasteaiaelu küsimuste otsustamisesse3 korda aastas, vastavalt vajaduseleDirektorHoolekogu
3.4.6. Ida-Virumaa lasteaedadele  õpetajatele pakutakse lasteaia Metoodikakeskuse õppevaraVastavalt Metoodikakeskuse plaanileKoordinaator Jekaterina MurdIda-Viru lasteaedade osalejad
3.4.7. Lapsevanemate kaasamine koos lastega lasteaia ühisüritustessePidevÕppealajuhatajaLapsevanemad
3.4.8. Sõimerühma lastevanematele infopäevade korraldamineJuuli 2023, Juuni 2024DirektorLapsevanemad, Pedagoogid
3.4.9. Koostöö linna koolide  1. klasside õpetajatega kooliläinud laste  edust ja vajakajäämistestDetsember 2023 — Jaanuar2024ÕppealajuhatajaHuvigrupid  
TegevusTähtaegVastutajaPartnerid
3.5. RESSURSIDE JUHTIMINE   
3.5.1.  Taaskasutamist võimaldavate materjalide kaasatus õppetegevusesPidevÕppealajuhatajaPedagoogid  
3.5.2. Välja vahetada 2000 aastate algusest soetatud pedagoogide tööarvutidVastavalt eelarve võimalusteleMajandusalajuhatajaLVKO
3.5.3. Lasteaia iga-aastase eelarvekulu tutvustus lastevanemate üldkoosolekutelSeptember 2023, Mai 2024DirektorLapsevanemad
3.5.4. Digitaalne dokumendihaldus ja aruandluse infosüsteem ELIIS-tarkvara kasutuselevõtt dokumentide täitmiseksÕppeaasta jooksulDirektorPersonal
3.5.5. Laste toidumenüü on  tasakaalustatud, mitmekesine,  laste tervist tugevdav ja füüsilist arengut soodustavPidevTervisetöötajaHuvigrupid  
3.5.6. Projektides osalemise kaudu rikastada laste toidulauda.PidevVarustajaPRIA-partnerid  
3.5.7. Riskianalüüsi alusel ohutegurite kõrvaldamineVastavalt eelarve võimalusteleMajandusalajuhatajaNLVKO
3.5.8. Selgitada välja õppevahendite kitsaskohad  ja muretseda vajaminevad3 korda aastasÕppealajuhatajaPedagoogid
3.5.9. IKT vahendite rakendamine BeeBoti, Robootika, SMART- tahvli ja SMART –laua, põranda vahendusel õpitegelustesseMai 2024ÕppealajuhatajaLapsevanemad
3.5.10. Luua tehnilised võimalused asutusesiseseks ZOOM-keskkonnas  nõupidamisteks.Vastavalt eelarve võimalusteleDirektorNLVKO

4. KOOSTÖÖ HOOLEKOGUGA

1. Rühma hoolekogu liikme valimine õppeaasta esimestel rühmakoosolekutel (september 2023)

2. Hoolekogu koosolekud toimuvad kaks korda õppeaastas, erivajadusel või hoolekogu liikmete soovil sagedamini (jooksvalt õppeaasta jooksul)

3.  „Lastevanemate Kooli“  tegevuse käivitamine:

— infovajaduse väljaselgitamine, tööplaani ja ajakava koostamine;

4. Tagada hoolekogu liikmete tihe kontakt lastevanemate ja lasteaia töötajatega.

4.1. Infoliikumise kaasajastamine — ühised meililistid, infostendid, koosolekud, infotunnid jm.

5. Hoolekogu on kursis lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse ning majandamisega:

5.1. Lasteaia lastevanemate  informeerimiseks laste õppe- kasvatustegevusest ja fin.vahendite kasutamisest 2 korda aastas lastevanemate üldkoosolekud.

6. Hoolekogu on kaasatud lasteaia arenguks vajalike investeeringute taotlemisel.

7. Hoolekogu toetab lasteaeda probleemidele lahenduste leidmisel.

8. Hoolekogu osaleb asutuse sisekontrollis ja annb hinnangu nähtule – kuuldule-(sisehindamise kaudu)