Avaleht   План мероприятий 2016 — 2017 уч.год

План мероприятий 2016 — 2017 уч.год

KINNITATUD Narva Päikene
Lasteaia direktori 06.oktoobri
2016a. käskkirjaga nr  5-A

 1. ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRK

Lasteaia prioriteedid: 1. Laste kirjanduse tegelaste näidetel ja mängu kaudu kujundada lastes eluks tähtsaid väärtusi. 2. Aastateema „Läänemere saladused“ kaudu kujundada lastes arusaam looduse terviklikkusest ja seostest looduses; toetada lastes looduse märkamist enda ümber ning austusega ümbritsevasse suhtlemist.

1.1 PERSONAL JA TÖÖKORRALDUS

Rühm Õpetaja Koormus
Oravakesed
Sõimerühm 1-3
Elena Nikolaev 1,0
Mõmmid
Sõimerühm 2-3
Elena Ivanova 1,0
Jänkud
Aiarühm 3-6 (3 a)
Liina Hansen
Natalja Sizova
1,0
1,0
Vinni — Puhhid
Aiarühm 3-6 (3 a)
Natalja Jakovleva
Juliana Pekunova
1,0
1,0
Mesimummid
Aiarühm 3-6 (4 a)
Jelena Kissin
Svetlana Savosto
1,0
1,0
Kiisukesed
Aiarühm 3-6 (5 a)
Marina Belova
Anastassia Zagorulko
1,0
1,0
Seenekesed
Aiarühm 3-6 (5 a)
Tetiana Purovets
Olga Tsareva
1,0
1,0
Sipelgad
Aiarühm 6-7 koolieelikud
Larissa Stepanova
Olga Vangonen
1,0
1,0
Pardikesed
Aiarühm 6-7 koolieelikud
Jekaterina Žuravljova
Marina Pogodina
1,0
1,0

Narva Päikene Lasteaias töötab 9 õpetajaabi ja 2 abiõpetajat keelekümblusrühmades

Direktor Heli Adamovitš
Õppealajuhataja Arina Sokolovskaja
Majandusjuhataja Galina Zolotova

 1. ÕPPENARVA PÄIKENE LASTEAED on avatud esmaspäevast reedeni kell 6.30 – 18.30 – 12h

Pedagoogiline personal allub direktorile ja õppealajuhatajale. Abipersonal allub otseselt majandusjuhatajale.

Lasteaias vastutab iga töötaja oma tööülesannete korraliku täitmise eest.

Töö lasteaias toimub vastavalt Narva Päikene Lasteaia arengukavale, õppeaasta tegevuskavale, õppekavale, töökorraldusele kehtestatud reeglitele ning iga töötaja ametijuhendile.

 1. ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA 2016/2017 õ-a
Tegevus Tähtaeg Vastutaja Partnerid
3.1 EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE
3.1.1 EESTVEDAMINE
3.1.1.1 Lasteaia maine kujundamine: *kodulehekülg, sümboolika, reklaamkingitused *positiivne meediakajastus, rühma blogide pidamine Pidev Juhtkond Personal,
Lapsevanemad,
Lapsed
3.1.1.2 Kaasav juhtimistegevus:
*töögrupid, *pedagoogiline nõukogu, *infotunnid
Pidev Juhtkond Personal
Lapsevanemad
3.1.1.2.1 Töögruppide töö planeerimine, koosolekute protokollimine, tagasisidestamine Pidev Töögruppide
juhid
Personal
3.1.1.3 Lasteaia digitaalne dokumendihaldus Igapäevane Direktor Töögrupp
3.1.1.4 Eestvedamisele kollektiivipoolne tagasiside 30.05.17 Juhtkond kollektiiv
3.1.2 STRATEEGILINE JUHTIMINE
3.1.2.1 õa 2015-16 õppe- ja kasvatustegevuse analüüs; rahulolu uuringute analüüsid ja sõnastatud parendused, tagasiside huvigruppidele Oktoober16 Õppealajuhataja Pedagoogiline
personal
3.1.2.2 Arengukava tegevuskava 2014-16 täitmise analüüs, lasteaia eesmärkidest ja huvigruppide vajadustest lähtuva arengukava ja aastate tegevuskavade väljattt töötamine aastateks 2017-19 Jaanuar 17 November 16 Direktor Personal,
Lapsevanemad
3.1.2.3 Personali füüsiline turvalisus: *Töötervishoiuarstiga lepingu sõlmimine, töötajate töötervishoiuarstile suunamine Pidev Terviseedenduse töötaja Töökeskkonna-volinik
3.1.2.4 Tunnustuskonkursitel osalemine erinevates valdkondades
— Kvaliteediauhinna konkursil osalemine
– Aasta Õpetaja
—          jne
Õppeaasta jooksul Direktor Personal
3.2.PERSONALI JUHTIMINE
3.2.1.PERSONALI KAASAMINE, MOTIVEERIMINE JA TOETAMINE
3.2.1.1 Töögruppide juhtimine, toetamine, pedagoogiline eestvedamine Pidev Juhtkond Personal
3.2.1.2.Mentorluse rakendamine uutele töötajatele Õppeaasta jooksul Direktor Personal
3.2.1.3 Töötajate innustamine osalema haridusalastel konkurssidel, ühiskondlikus töös, heategevuslikes projektides, juhtkonna isiklik eeskuju Õppeaasta jooksul Juhtkond Personal
3.2.1.4 Personali rahulolu uuring 1 x õppeaastas Juhtkond Personal
3.2.1.5 Pedagoogidel jagada enda teadmisi piirkondlikul tasandil, lasteaia lahtiste uste nädala läbiviimine oktoober 2016 Õppealajuhataja Personal
3.2.1.6 Tunnustus- ja motivatsioonisüsteemi ning tulemustasusüsteemi rakendamine Sisehindamine tulemus Juhtkond Personal
3.2.2.PERSONALI ARENDAMINE
3.2.2.1 Personali koolitusplaani koostamine ja jooksev uuendamine sh täitmise jälgimine ja dokumenteerimine EHIS-e keskkonnas Jaanuar 17 Õppeaasta jooksul Direktor Personal
3.2.2.2 Tellimus-, sise- ja meeskonnatöö koolitused Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal
3.2.2.3 Toetada õpetajaabide arengut tööalaste täiendkoolituste kaudu Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal
3.2.2.4 Toetada personali tasemekoolitusel osalemist Pidev Juhtkond Personal
3.2.2.5 Koolitustegevuse mõõtmise meetodite väljatöötamisega jätkamine Kevad 17 Juhtkond Personal
3.2.3.PERSONALI HINDAMINE
3.2.3.1 Hindamise- ja tagasisidesüsteem: *sisekontroll *enesehindamine *tagasiside arenguvestlusel *tulemustasu süsteemne rakendamine töötaja enesehindamise osana Pidev Juhtkond Personal
3.2.3.2 Personali töö hindamine lastevanemate poolt 1x õppeaastas Õppealajuhataja Lapsevanemad
3.2.3.3 Vigastuste ennetamise ja turvalisuse edendamise tegevuskava jälgimine ja täitmine Õppeaasta jooksul Direktor Töökaitsevolinik,
personal
3.2.3.4 Personali süsteemne tunnustamine lasteaia heaks tegutsemise eest õppeaasta jooksul Juuni 17 Juhtkond Personal
3.3.KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA
3.3.1.KOOSTÖÖ KAVANDAMINE
3.3.1.1 Huvigruppide ootuste väljaselgitamine (rühmad, hoolekogu) Individuaalselt kaasata lastevanemaid, kes osalevad rühmade tegevuste kavandamisel ning abistavad ürituste läbiviimisel Õppeaasta jooksul Juhtkond Personal
3.3.1.2 Uusi lastevanemaid lasteaia kodukorraga tutvustamine ja  allkirjastamine, Esmane arenguvestlused rühmades rühmaõpetajatega September — Oktoober 16 Direktor
Õpetajad
Personal
3.3.1.3 Lastevanemate soovide Oktoobri lõpp õpetajad lapsevanemad
3.3.2.HUVIGRUPPIDE KAASAMINE
3.3.2.1 Töötubade ja koolituste korraldamine erinevatele huvigruppidele Pidev Juhtkond Huvigrupid
3.3.2.2 Hoolekogu kaasamine juhtimisprotsessi ja arendustegevusse: *koosolekud ja nõupidamised; *kaasvastutus ürituste läbiviimisel; *erinev abi Koosolekud 3x õppeaastas Direktor Personal
3.3.2.3 Lastevanemate kaasamine kasvatustöö protsessi, nii planeerimise kui ka läbiviimise etapis Õppeaasta jooksul Pedagoogiline
personal
Hoolekogu
Juhtkond
3.3.2.4 Lastele pakutava huvitegevuse mitmekesistamine: Narva Muuseum, Narva Kunstigalerii, Narva Keskraamatukogu, Narva Ilmarine teater, Jõhvi Tuuleveski teater, Planetaarium, Eesti Teater, Narva Noorte Meremeeste Klub, Narva Laste Loomemaja jne Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal
Lapsevanemad
3.3.2.5 Koostöö Narva Koolidega:  ühisprojektid, ekskursioonid ja tagasiside Pidev Õppealajuhataja Personal
3.3.2.6 Koostöö Innove Keelekümbluse keskusega Õppeaasta jooksul Direktor Õpetajad
3.3.2.7 Koostöö ja osalemine erinevates projektides: heategevus „Tulest tergem“ , „Jäähoki“ Oktoober 2016 Õppealajuhataja Personal
3.3.2.8 Ülelinnalise ürituse osalemine: Ohutuse päev, „ Narva – Eesti Sügispealinn 2016“ ürituse raames, „Jookspäev“ Õppeaasta jooksul Juhtkond Personal
Lapsevanemad
3.3.2.9 Lähikonnas asuvate lasteaedade ühise spordiüritusel (võistlusel) osalemine, parimate tunnustamine Kevad 17 Õppealajuhataja Liikumisõpetaja
3.3.2.11 Liitumine „Kiusamisest vaba“ programmiga, informeerimine, kaasamine Õppeaasta jooksul Juhtkond Personal
Lapsevanemad
3.3.3.KOOSTÖÖ HINDAMINE JA ARENDAMINE
3.3.3.1 Tagasiside küsimine, rahulolu uuringute läbiviimine, andmete analüüs ja võrdlus Aprill 17 Juhtkond Huvigrupid
3.3.3.2 Koostöösidemed kooliga: *tellimuskoolitus koolirühma õpetajatele ja vanematele; *kooli külastus Sügis,
kevad
Õppealajuhataja Õpetajad
Lapsevanemad
3.3.3.3 Tunnustada huvigruppide esindajaid süsteemselt lasteaia heaks tegutsemise eest Õppeaasta jooksul Direktor Personal
3.4.RESSURSI JUHTIMINE
3.4.1.EELARVELISTE RESSURSSIDE JUHTIMINE
3.4.1.1 Ressursside hindamisest tulenev parendustöö Pidev Juhtkond Personal
3.4.1.2 Lasteaia metoodilise kabineti baasil ja projektide kaudu eelarveliste ressursside suunamine kasvukeskkonna arengusse Õppeaasta jooksul Juhtkond Huvigrupid
3.4.1.3 Eelarveliste ressursside stabiilsus ja areng, kulude põhjendatus, ajaline planeerimine Pidev Juhtkond Personal
3.4.1.4 Igakuine õigustatud nõuetega tegelemine Pidev Direktor Huvigrupid
3.4.1.5 Rühmade komplekteerimise jälgimine Pidev Direktor Personal
3.4.2.MATERIAALTEHNILISE BAASI ARENDAMINE
3.4.2.1 Inventari uuendamine vastavalt vajadusele Õppeaasta jooksul Majandusjuhataja Juhtkonad
3.4.2.2 Liivakastides liiva uuendamine Suvi 17 Direktor Juhtkond
3.4.2.3 Mänguväljakutel vana spordivarustuse asendamine Õppeaasta jooksul Majandusjuhataja Juhtkond
3.4.2.4 Mänguväljakutele multši lisamine Juuli 17 Majandusjuhataja Juhtkond
3.4.2.5  Hoone fassaadi renoveerimine Suvi 17 Direktor Haridusamet
3.4.2.6 Õppe- metoodiliste vahendite ja metoodilise kirjanduse hankimine Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal
3.4.2.7 Õpi- ja mängukeskkonna parendamine koostöös õpetajatega Õppeaasta Juhtkond Personal
3.4.3.INFORESSURSSIDE JUHTIMINE
3.4.3.1 Lasteaia tegevuse tutvustamine läbi positiivse meediakajastuse Jooksvalt Juhtkond Personal
Huvigrupid
3.4.3.2 Koostöö ja majasisene infosüsteem: *koosolekud, *infotunnid, *nõupidamised Pidev Juhtkond Töögrupp
Personal
3.4.3.3 IT vahendite võimaluste suurem kasutamine: *projektori kasutamine, *interaktiivsete koosolekute läbiviimine Õppeaasta jooksul Juhtkond Personal
3.4.3.4 Digitaalne dokumendihaldus ja aruandluse infosüsteem Õppeaasta jooksul Direktor Personal
3.4.3.5 Turvalisuse info tagamine kõikidele huvigruppidele: *andmekaitse rakendamine Pidev Direktor Personal
3.4.4.SÄÄSTLIK MAJANDAMINE JA KESKKONNAHOID
3.4.4.1 Säästlik majandamine: *toimingute jälgimine, *rühmade võrdlus läbi sisehindamise Pidev Majandusjuhataja Personal
Juhtkond
3.4.4.2 Keskkonnateadliku mõtteviisi kujundamine: üritused lastele ja personalile, projektides osalemine, keskkonnasäästlikkus tarbimine Õppeaasta jooksul Õpetajad Huvigrupid
3.4.4.3 Puu istutamine lõpetajate poolt 1x aastas kevadel Personal
3.5.ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS
3.5.1.LAPSE ARENG
3.5.1.1 Laste individuaalsuse toetamine rühmades arvestades lapse võimeid ja vajadusi Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal
3.5.1.2 Laste osalemine näitustel ja konkurssidel väljaspool lasteaeda, laste juhendamine Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Õpetajad
Lapsevanemad
3.5.1.3 Laste arengu hindamine: lastearengu analüüs *kasvumapp, *individuaalne kaart, *koolivalmiduskaart September16, mai 17
Õppeaasta jooksul
Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.1.4 Tagasisidestamine lapsevanemale: *arenguvestlus, *individuaalne vestlus Õppeaasta jooksul Pedagoogid Personal
3.5.1.5 Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine — „Kiusamisest vaba lasteaed“ Pidev Juhtkond Personal
3.5.1.6 Koolivalmiduse hindamine ja analüüsimine, *koolivalmiduse kaardi täitmine koolieelikute rühmades Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.1.7 Laste tunnustamine: * üritustest osavõtmine, *parimate kohtade saavutamine; tunnustussüsteemi arendamine Õppeaasta jooksul Pedagoogid Personal
3.5.2.ÕPPEKAVA ARENDAMINE
3.5.2.1 Õppekava täiendamine: õppekäikude metoodilise materjali kogumiku lisamine õppekavale Sügis 16 Õppealajuhataja Pedagoogid
Töögrupp
3.5.2.2 Õppekava täiendamine: Lapse arengu jälgimise süsteemi ülevaatus ja uuendamine Mai 17 Õppealajuhataja Pedagoogid
Töögrupp
3.5.2.3 Õppekava täiendamine: kasutusolevate metoodikate lisamine õppekavale Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Töögrupp
3.5.2.4 Lasteetenduste kostüümide elektroonilise kataloogi ja pildialbumite jooksev loomine Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Töögrupp
3.5.2.5 Õpivara korras hoidmine Pidev Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.2.6 Õppemängude elektroonilise kataloogi loomine Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.3.ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS JA MEETODOD
3.5.3.1. Lastest lähtuvalt õppe- ja kasvatustöö korraldamine: erinevad kaasaegsed metoodikad:
*Kiusamisest vaba lasteaed“ rakendamine 7 aiarühmades; *Digitaalse jutupliiatsi kasutamise metoodikat rakendamine aiarühmades;
Pidev Õppealajuhataja Personal
3.5.3.2 Ümbritseva looduskeskkonna kasutamine õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel: *õuesõpe, *loodusliku materjali kasutamine; *õppekäigud loodusesse; laste silmaringi laiendamine (aasta teema: Läänemere saladused“) Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal
Huvigrupid
3.5.3.3 Muuseumitundidest osavõtmine, teema-näituste külastamine (keskmine ja vanem rühm) Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal
Huvigrupid
3.5.3.4 Õppetegevuses kasutatavad materjalid: *õpimapid, *IT vahendite kasutamine — internet, Smart — tahvlile ja Smart — lauale õpetus; robootika Pidev Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.3.5 Laste tööde näitused, osalemised erinevatel ülelinnalistel ja teemapõhistel näitustel Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.3.6 Ühisüritused: *peod, *spordi- ja *tähtpäevad Pidev Õppealajuhataja Personal
3.5.3.7 Õppe- ja kasvatustöö tagasisidestamise hindamine ja tulemustest lähtuva parendustegevuse planeerimine Õppeaasta lõpus Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.3.8 Üritusi ja õppekäike korraldada lähtuvalt õppeaasta eesmärgist ja nädalateemast Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal
3.5.3.9 Aiarühmades avastusliku ja elamusliku iseloomuga õppetegevused vastavalt võimalustele Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.3.10 „Mere aarded“ (mängude hoiukarp merest, merenurga meisterdamine rühmades) sisustamine erinevate tegevustega  rühmades Oktoober 2016 ja jaanuar 2017 Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.4.VÄÄRTUSHOIAKUD
3.5.4.1Laste väärtuste ja eetiliste hoiakute kujundamine läbi situatsioonimängude Õppeaasta jooksul Pedagoogid Personal
Huvigrupid
3.5.4.2 Väärtuskasvatust toetav igakuine laste(teatrite) etenduste traditsioon 4 korda aastas Õppealajuhataja Personal
3.5.4.3 Väärtuste kujundamine läbi traditsioonide, eesti ja vene rahvakalendri tähtpäevade ja rahvakommete Vähemalt 1 x kuus Pedagoogid Personal
Huvigrupid
3.5.4.4 Rühmareeglid (rühmatoas ja õues) Kõigile teada Personal Huvigrupid
3.5.4.5 Perepühad, meisterdamisõhtud, muinasjutuõhtud jm üritused koos lastevanematega Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal
3.5.4.6 Personalil ühistest väärtustest lähtumine töö korraldamisel, omavahelises suhtlemises ja suhtlemisel huvigruppidega Pidev Juhtkond Personal
Huvigrupid
3.5.4.7 Lasteaialastega muusikaliste etenduste lavastamine ja lasteaialastele esinemisvõimaluse pakkumine 29.04.2017 Õppealajuhataja Õpetajad
Lapsevanemad
Tegevus Aeg Vastutaja
ÜLDKONTROLL
Lastevanemate poolt makstava osalustasu ja toidutasu laekumine 1x kuus Direktor
Abipersonali töö 1x kuus Majandusjuhataja

Narva Päikene Lasteaias vastutab iga töötaja oma tööülesannete korraliku täitmise eest ja probleemidest teatab direktorile ja/või majandusjuhatajale.

 1. KOOSTÖÖ HOOLEKOGUGA
 • Rühma hoolekogu liikme valimine õppeaasta esimestel rühmakoosolekutel.
 • Hoolekogu koosolekud toimuvad kolm korda õppeaastas, erivajadusel või hoolekogu liikmete soovil sagedamini.
 • Organiseerida soovitud koolitusi ja loenguid lapsevanematele.
 • Tagada hoolekogu liikmete tihe kontakt lastevanemate ja lasteaia töötajatega. Infoliikumise kaasajastamine — ühised meililistid, infostendid, koosolekud, infotunnid jm.
 • Hoolekogu on kursis lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse ning majandamisega.
 • Hoolekogu on kaasatud lasteaia arenguks vajalike investeeringute taotlemisele.
 • Hoolekogu toetab lasteaeda probleemidele lahenduste leidmisel.
 • Hoolekogu osaleb asutuse sisekontrollis ja annb hinnangu nähtule – kuuldule.