Avaleht   TEGEVUSKAVA 2022 — 2023 õ.a.

TEGEVUSKAVA 2022 — 2023 õ.a.

KINNITATUD Narva Päikene

Lasteaia direktori 23 .08.2022

                                       käskkirjaga nr 2-22/45  -A

NARVA LASTEAED PÄIKENE

2022 — 2023

ÕPPEAASTA

TEGEVUSKAVA

SISUKORD

SISUKORD……………………………………………………………………………2
ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRK……………………………………………….. 3          Üldeesmärk:…………………………………………………………………………3
PERSONAL JA TÖÖKORRALDUS………………………………………..3 
ASUTUSE TÖÖAEG……………………………………………………………….3
ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA 2022/2023õa…………………………..4  
KOOSTÖÖ HOOLEKOGUGA………………………………………………….8

Lasteaia prioriteedid:

Väärtuskasvatuses rõhutada positiivset  suhtumist  oma maasse ja rahvasse.

            2022/2023 õppeaasta teema „Õuesõppe maagia“.

          — rõhutada elulisi väärtusi, usaldust, ausust, üksteise mõistmist ja tolerantsust.

RühmÕpetajaKoormus
OravakesedMarika Ots1,0
Sõimerühm 1,5-3  
MõmmidElena Andreeva1,0
Sõimerühm 2-3  
Vinni — PuhhidLarissa Stepanova1,0
Aiarühm 3-4 (3 a)Svetlana Savosto1,0
KiisukesedJulia Gontšarova1,0
Aiarühm 3-4 (3 a)Anastassia Zagorulko1,0
JänkudJekaterina Žuravljova1,0
Aiarühm 4-5 (4 a)Marina Pogodina1,0
SeenekesedAnna Maksimova1,0
Aiarühm 4-5 (4 a)Olga Vangonen1,0
SipelgadIrina Jefimova1,0
Aiarühm 5-6 (5 a)Natalja Sizova1,0
PardikesedMaria Koroleva1,0
Aiarühm 5-6 (5 a)Juliana Pekunova1,0
MesimummidJevgenia Novak1,0
Aiarühm 6-7 (6 a)Anna Gusseva1,0

Direktor Heli Adamovitš

Õppealajuhataja Arina Sokolovskaja

Majandusjuhataja Galina Zolotova

Narva Päikene Lasteaias töötab 11 õpetajaabi ja 2 abiõpetajat keelekümblusrühmades

2. Narva Päikene Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 6.30 – 18.30 – 12h

Pedagoogiline personal allub direktorile ja õppealajuhatajale.

Abipersonal allub otseselt majandusjuhatajale.

Lasteaias vastutab iga töötaja oma tööülesannete korraliku täitmise eest.

Töö lasteaias toimub vastavalt Narva Päikene Lasteaia arengukavale, õppeaasta tegevuskavale, õppekavale, töökorraldusele kehtestatud reeglitele ning iga töötaja ametijuhendile.

3.ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA 2022/2023 õ-a

TegevusTähtaegVastutajaPartnerid
3.1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE   
3.1.1. EESTVEDAMINE   
3.1.1.1. Aasta  tegevuskavas kavandatud tegevused tagavad õppeaasta teemast lähtuvate eesmärkide  täitmiseDetsember 2022, jaanuar 2023DirektorKollektiiv
3.1.1.2. Lasteasutuse töökorraldus loob eeldused laste vajaduste, huvide ja individuaalsete erinevustega arvestamiseksMai 2023Õppeala- juhatajaPedagoogiline personal
3.1.1.3. Juhtimine on süsteemne, kooskõlastatud, personali kaasav ja toetav.Mai 2023DirektorPersonal
3.1.1.4. Luua tehnilised võimalused infoliikumise tagamiseks kontaktivabaltVastavalt vajaduseleÕppeala- juhatajaPersonal Lapsevanemad
3.1.1.5. Igapäevaste tegevuste seostamine lasteaia põhiväärtustega individuaalsel, meeskonna ja organisatsiooni tasandilMai 2023DirektorPersonal
3.1.1.6. Ühiste väärtuste ja kokkulepete järgimine töötajate, laste ja lastevanemategaSeptember 2022, mai 2023DirektorPersonal Lapsevanemad Lapsed
3.1.1.7. Kõikide sidusgruppide ja personali rahulolu küsitluste täiustumine, läbiviimine, analüüsIgal kevadel, vastavalt vajaduseleÕppeala juhatajaJuhtkond Personal Lapsevanemad Lapsed
3.1.1.8. Lasteaia töökultuuri arendamine lähtudes lasteaia väärtustestPidevMajandusala juhatajaPersonal
3.1.1.9. Asutuse töötajate ja lastevanematega kodukoha (asutuse) kollektiivsete töötalgute ja ürituste korraldamine 1 kord aastas, vastavalt vajaduseleMajandusala juhtajaPersonal Lapsevanemad
3.1.1.10. Huvigruppide tasakaalustatud rahuloluMai 2023, detsember 2023DirektorLasteaia laps Lapsevanemad Personal Kool
3.1.1.11. Tulemuskesksete ametijuhendite seire ja vajadusel muutmineMai, junni 2023 vastavalt vajaduseleAsjaajajaPersonal
3.1.1.12. Lasteaia maine kujundamine meediakanalite  vahendusel *kodulehekülg, sümboolika, reklaamkingitused *positiivne meediakajastus, rühma blogide pidaminePidevÕppealajuhatajaPersonal Lapsevanemad  
TegevusTähtaegVastutajaPartnerid
3.2.PERSONALI JUHTIMINE   
3.2.1. Töötajate koolitusvajaduste hindamine läbi eneseanalüüsi ja arenguvestluse. Detsember 2022, jaanuar 2023DirektorKollektiiv
3.2.2.  Leida võimalus tehnilise personali osalemiseks täiendõppes ja pedagoogide arenguks IT-valdkonnasSeptember 2022, Teine pool 2023. aastaDirektorKollektiiv
3.2.3. Kogemuste jagamine  ja uute oskuste kogemine infopäevadel, konverentsidel, ülelinnalistel konkurssidel ja läbi  osalemise haridusprojektides ja linna ainesektsioonide töösÕppeaasta jooksulÕppealajuhatajaPedagoogiline personal
3.2.4.  Ühistel väärtustel  sisehindamise tulemustel põhinev tunnustussüsteemÕppeaasta jooksul Mai 2023DirektorPersonal
3.2.5. Toetada töötajate vaimset tervist paidliku töökorraldusegaÕppeaasta jooksulDirektorPedagoogiline personal
TegevusTähtaegVastutajaPartnerid
3.3. ÕPPE-KASVATUSTEGEVUS   
a) LAPSE ARENG   
 Lapse  arengu analüüs 2 korda aastas (õppeaasta alguses ja õppeaasta lõpus)September 2022 Õppeaasta jooksul Aprill-mai 2023  DirektorPedagoogid Lapsevanemad
Lastevanematega  2x aastas arenguvestluste korraldamine ja läbiviimine peale lapse arengu hetkeseisu analüüsiSeptember 2022 Mai 2023ÕppealajuhatajaPedagoogid Lapsevanemad
 Lastevanematele koolivalmidusekaardi tutvustamine alates 3-ndast eluaastast  ja 7-aastaselt koolivalmiduskaardi täitmineMai 2023, Detsember  2023-jaanuar 2024ÕppealajuhatajaPedagoogid Lapsevanemad Koolid
Kaasava hariduse põhimõtete arvestamine  laste individuaalse ja sotsiaalse arengu toetamisel;  Õppeaasta jooksulLogopeedLapsed Lapsevanemad Pedagoogid
Laste erivajaduste sh lapse andekuse  varajane märkamine ja arengu toetamineSügisel 2022, Kevadel 2023, vastavalt vajaduseleLogopeedLapsevanemad Pedagoogid
Kasvukeskkond soodustab laste eneseregulatsiooni arengut, kasvatame oma lastest õnnelikud ja hästi toimivad täiskasvanud. September 2022 Õppeaasta jooksul Aprill-mai 2023  ÕppealajuhatajaLapsed, Lapsevanemad Pedagoogid
Traditsiooniliste eesti- ja venekeelsete ürituste läbiviimise abil  aidata  lastel omandatavaid teadmisi ja oskusi kinnistadaÕppeaasta jooksulMuusikaõpetajadLapsevanemad
TegevusTähtaegVastutajaPartnerid
B) ÕPPEKAVA   
 Õppekava vajaduspõhine arendamine pedagoogilise nõukogu eestvedamisel.September 2022, juuni 2023DirektorPedagoogiline arendusrühm
Rikastada õppekava peale traditsiooniliste ürituste veel kultuuri-, spordi-, ja keskkonnaalaste üritustega.Õppeaasta jooksul, mai 2023ÕppealajuhatajaLapsed, Lapsevanemad, Pedagoogid
Õppekavas on töökasvatuse uued suunad, mis soodustavad lastel töökultuuri.Mai 2023ÕppealajuhatajaPedagoogid
  Kodukoha väärtustamine, Narva linna kui õpikeskkonna teema õppekava valdkondadesse lõimimine.  Õppeaasta jooksul  ÕppealajuhatajaPedagoogid
 Terviseedenduse traditsioonide laiendamine õppekava kohustusliku osanaÕppeaasta jooksul  TervisetöötajaLapsed Pedagoogid
TegevusTähtaegVastutajaPartnerid
C) ÕPPEKORRALDUS JA MEETODID   
Lapsekesksete õpetamis-ja kasvatusmeetodite rakendamine laste  igapäeva tegevustesse  September 2022, Mai 2023ÕppealajuhatajaPedagoogid Lapsevanemad
 Turvalise, valikuvõimalusi pakkuva ja arendava mängukeskkonna loomine, kus lapsel on võimalus tegutseda kasutades omandatud teadmisi ja oskusiÕppeaasta jooksul, 3 korda aastas  ÕppealajuhatajaPedagoogid Lapsevanemad
 Aktiivõppemeetodid on rakendatud õppetegevusse ja toetavad lapse üldist arengutÕppeaasta jooksul, November 2022ÕppealajuhatajaPedagoogid Lapsevanemad
 Erinevad IT- vahendid on lõimitud õppe- ja kasvatustegevustesseÕppeaasta jooksul, Detsember 2022 – jaanuar 2023ÕppealajuhatajaPedagoogid Koolid
 Laste päevategevustes on oluline roll liikumistegevustel ja ujumiselNovember 2022ÕppealajuhatajaPedagoogid Lapsevanemad
 Eesti ja venekeelsed laulmistunnid toetavad laste üldist arengut.November 2022ÕppealajuhatajaPedagoogid Lapsevanemad
 Lapse kõne ja loovuse arengu toetamine nii laste  emakeeles kui riigikeeles  lavastusmängude ja esinemiste abil lasteaia  tööplaanis kavandatud  traditsioonilistel üritustelÕppeaasta jooksul, Mai 2023ÕppealajuhatajaPedagoogid Lapsevanemad
TegevusTähtaegVastutajaPartnerid
D) ÕPI- JA KASVUKESKKOND   
 Riigikeele omandamist soodustava ja keelekümbluse põhimõtetel tugineva  õpikeskkonna loomineÕppeaasta jooksul, Aprill – mai 2023ÕppealajuhatajaPedagoogid  
 Õpikeskkonna kujundus on seotud õppekava eesmärkidegaSügisel 2022, talvel 2022/2023, kevad 2023ÕppealajuhatajaPedagoogid  
Kasvukeskkonna ohutegurite kõrvaldamine1 kord aastas, vastavalt vajaduseleMajandusalajuhatajaPersonal
 Õpi- ja kasvukeskkond toetab laste mänguhimu Õppeaasta jooksul, Mai 2023ÕppealajuhatajaPedagoogid  
Lasteaia pedagoogid kasutavad aktiivselt  lasteaias tegutseva metoodikakeskuse õppevaraÕppeaasta jooksul  Metoodikakeskuse KoordinaatorHTM metoodika-keskus
  Laiendada infotehnoloogiliste vahendite  kasutamise  võimalused  õppe- ja kasvatustegevusesÕppeaasta jooksul  ÕppealajuhatajaPedagoogid
TegevusTähtaegVastutajaPartnerid
3.4. KOOSTÕÕ HUVIGRUPPIDEGA   
3.4.1.Lastevanematega arenguvestluste läbiviimine 2x aastas2 korda aastasRühma pedagoogidLapsevanemad  
3.4.2. Lastevanemate teavitustöö  ja tagasiside võimaluste laiendamine lasteaia tööst sotsiaalmeedia vahenduselÕppeaasta lõpusDirektorLapsevanemad  
3.4.3. Koostöö Rajaleidja keskusegaPidev, vastavalt vajaduseleLogopeedLapsevanemad Huvigrupid  
3.4.4. Koostöö huvigruppidega toetub ühistele kokkulepetele ning  laiendab lasteaia tegevust ja aitab kaasa laste arengulePidevÕppealajuhatajaHuvigrupid  
3.4.5. Hoolekogu on kaasatud lasteaiaelu küsimuste otsustamisesse3 korda aastas, vastavalt vajaduseleDirektorHoolekogu
3.4.6. Ida-Virumaa lasteaedadele  õpetajatele pakutakse lasteaia Metoodikakeskuse õppevaraVastavalt Metoodikakeskuse plaanileKoordinaator Jekaterina MurdIda-Viru lasteaedade osalejad
3.4.7. Lapsevanemate kaasamine koos lastega lasteaia ühisüritustessePidevÕppealajuhatajaLapsevanemad
3.4.8. Sõimerühma lastevanematele infopäevade korraldamineJuuli 2022, Juuni 2023DirektorLapsevanemad, Pedagoogid
3.4.9. Koostöö linna koolide  1. klasside õpetajatega kooliläinud laste  edust ja vajakajäämistestDetsember 2022 — Jaanuar2023ÕppealajuhatajaHuvigrupid  
TegevusTähtaegVastutajaPartnerid
3.5. RESSURSIDE JUHTIMINE   
3.5.1. Erinevate materjalide  taaskasutamine õppetegevusesPidevÕppealajuhatajaPedagoogid  
3.5.2. Välja vahetada 2000 aastate algusest soetatud pedagoogide tööarvutidVastavalt eelarve võimalusteleMajandusalajuhatajaLVKO
3.5.3. Lasteaia iga-aastase eelarvekulu tutvustus lastevanemate üldkoosolekutelSeptember 2022, Mai 2023DirektorLapsevanemad
3.5.4. Välja vahetada soojust mittehoidvad hoone välisuksed ja paigaldada II. tuletõkkeustele magnetidVastavalt eelarve võimalusteleDirektorLVKO
3.5.5. Laste toidumenüü on  tasakaalustatud, mitmekesine,  laste tervist tugevdav ja füüsilist arengut soodustavPidevTervisetöötajaHuvigrupid  
3.5.6. Projektides osalemise kaudu rikastada laste toidulauda.PidevVarustajaPRIA-partnerid  
3.5.7. Riskianalüüsi alusel ohutegurite kõrvaldamineVastavalt eelarve võimalusteleMajandusalajuhatajaNLVKO
3.5.8. Selgitada välja õppevahendite kitsaskohad  ja muretseda vajaminevad3 korda aastasÕppealajuhatajaPedagoogid
3.5.9. IKT vahendite rakendamine BeeBoti, Robootika, SMART- tahvli ja SMART -laua vahendusel õpitegelustesseMai 2023ÕppealajuhatajaLapsevanemad
3.5.10. Luua tehnilised võimalused asutusesiseseks ZOOM-keskkonnas  nõupidamisteks.  Vastavalt eelarve võimalusteleDirektorNLVKO

Narva Päikene Lasteaias vastutab iga töötaja oma tööülesannete korraliku täitmise eest ja probleemidest teavitab direktorit ja/või majandusjuhatajat.

4. KOOSTÖÖ HOOLEKOGUGA

1. Rühma hoolekogu liikme valimine õppeaasta esimestel rühmakoosolekutel.

2. Hoolekogu koosolekud toimuvad kaks korda õppeaastas, erivajadusel või hoolekogu liikmete soovil sagedamini.

3. Organiseerida soovitud koolitusi ja loenguid lapsevanematele.

4. Tagada hoolekogu liikmete tihe kontakt lastevanemate ja lasteaia töötajatega. Infoliikumise kaasajastamine — ühised meililistid, infostendid, koosolekud, infotunnid jm.

5. Hoolekogu on kursis lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse ning majandamisega.

6.Hoolekogu on kaasatud lasteaia arenguks vajalike investeeringute taotlemisele.

7.Hoolekogu toetab lasteaeda probleemidele lahenduste leidmisel.

8. Hoolekogu osaleb asutuse sisekontrollis ja annb hinnangu nähtule – kuuldule.

9. Lasteaia lastevanemate enamaks informeerimiseks laste õppe- kasvatustegevusest

 ja fin.vahendite kasutamisest  korraldada 2 korda aastas lastevanemate üldkoosolekud.