Avaleht   Tegevuskava 2022 – 2023 õa

Tegevuskava 2022 – 2023 õa

KINNITATUD Narva Päikene

Lasteaia direktori 23 .08.2022

                                       käskkirjaga nr 2-22/45  -A

NARVA LASTEAED PÄIKENE

2022 – 2023

ÕPPEAASTA

TEGEVUSKAVA

SISUKORD

SISUKORD……………………………………………………………………………………………… 2

1.              ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRK…………………………………………………. 3

Üldeesmärk:…………………………………………………………………………………..3

1.1     PERSONAL JA TÖÖKORRALDUS…………………………………………………. 3

2.  ASUTUSE TÖÖAEG……………………………………………………………………………..3

3. ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA 2022/2023õa……………………………………….. 4

4.  KOOSTÖÖ HOOLEKOGUGA……………………………………………………………….8

 1. ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRK

 

 

Lasteaia prioriteedid:

Väärtuskasvatuses rõhutada positiivset  suhtumist  oma maasse ja rahvasse.

2022/2023 õppeaasta teema „Õuesõppe maagia“.

– rõhutada elulisi väärtusi, usaldust, ausust, üksteise mõistmist ja tolerantsust.

 1. 1 PERSONAL JA TÖÖKORRALDUS
Rühm Õpetaja Koormus
Oravakesed Marika Ots 1,0
Sõimerühm 1,5-3
Mõmmid Elena Andreeva 1,0
Sõimerühm 2-3
Vinni – Puhhid Larissa Stepanova 1,0
Aiarühm 3-4 (3 a) Svetlana Savosto 1,0
Kiisukesed Julia Gontšarova 1,0
Aiarühm 3-4 (3 a) Anastassia Zagorulko 1,0
Jänkud Jekaterina Žuravljova 1,0
Aiarühm 4-5 (4 a) Marina Pogodina 1,0
Seenekesed Anna Maksimova 1,0
Aiarühm 4-5 (4 a) Olga Vangonen 1,0
Sipelgad Irina Jefimova 1,0
Aiarühm 5-6 (5 a) Natalja Sizova 1,0
Pardikesed Maria Koroleva 1,0
Aiarühm 5-6 (5 a) Juliana Pekunova 1,0
Mesimummid Jevgenia Novak 1,0
Aiarühm 6-7 (6 a) Anna Gusseva 1,0

Direktor Heli Adamovitš

Õppealajuhataja Arina Sokolovskaja

Majandusjuhataja Galina Zolotova

Narva Päikene Lasteaias töötab 11 õpetajaabi ja 2 abiõpetajat keelekümblusrühmades

 1. Narva Päikene Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 6.30 – 18.30 – 12h

Pedagoogiline personal allub direktorile ja õppealajuhatajale.

Abipersonal allub otseselt majandusjuhatajale.

Lasteaias vastutab iga töötaja oma tööülesannete korraliku täitmise eest.

Töö lasteaias toimub vastavalt Narva Päikene Lasteaia arengukavale, õppeaasta tegevuskavale, õppekavale, töökorraldusele kehtestatud reeglitele ning iga töötaja ametijuhendile.

3.ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA 2022/2023 õ-a

Tegevus Tähtaeg Vastutaja Partnerid
3.1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE
3.1.1. EESTVEDAMINE
3.1.1.1. Aasta  tegevuskavas kavandatud tegevused tagavad õppeaasta teemast lähtuvate eesmärkide  täitmise Detsember 2022, jaanuar 2023 Direktor Kollektiiv
3.1.1.2. Lasteasutuse töökorraldus loob eeldused laste vajaduste, huvide ja individuaalsete erinevustega arvestamiseks Mai 2023 Õppeala-

juhataja

Pedagoogiline personal
3.1.1.3. Juhtimine on süsteemne, kooskõlastatud, personali kaasav ja toetav. Mai 2023 Direktor Personal
3.1.1.4. Luua tehnilised võimalused infoliikumise tagamiseks kontaktivabalt Vastavalt vajadusele Õppeala-

juhataja

Personal

Lapsevanemad

3.1.1.5. Igapäevaste tegevuste seostamine lasteaia põhiväärtustega individuaalsel, meeskonna ja organisatsiooni tasandil Mai 2023 Direktor Personal
3.1.1.6. Ühiste väärtuste ja kokkulepete järgimine töötajate, laste ja lastevanematega September 2022,

mai 2023

Direktor Personal

Lapsevanemad

Lapsed

3.1.1.7. Kõikide sidusgruppide ja personali rahulolu küsitluste täiustumine, läbiviimine, analüüs Igal kevadel, vastavalt vajadusele Õppeala

juhataja

Juhtkond

Personal

Lapsevanemad

Lapsed

3.1.1.8. Lasteaia töökultuuri arendamine lähtudes lasteaia väärtustest Pidev Majandusala

juhataja

Personal
3.1.1.9. Asutuse töötajate ja lastevanematega kodukoha (asutuse) kollektiivsete töötalgute ja ürituste korraldamine 1 kord aastas,

vastavalt vajadusele

Majandusala juhtaja Personal

Lapsevanemad

3.1.1.10. Huvigruppide tasakaalustatud rahulolu Mai 2023,

detsember 2023

Direktor Lasteaia laps

Lapsevanemad

Personal

Kool

3.1.1.11. Tulemuskesksete ametijuhendite seire ja vajadusel muutmine Mai, junni 2023

vastavalt vajadusele

Asjaajaja Personal
3.1.1.12. Lasteaia maine kujundamine meediakanalite  vahendusel

*kodulehekülg, sümboolika, reklaamkingitused *positiivne meediakajastus, rühma blogide pidamine

Pidev Õppealajuhataja Personal

Lapsevanemad

Tegevus Tähtaeg Vastutaja Partnerid
3.2.PERSONALI JUHTIMINE
3.2.1. Töötajate koolitusvajaduste hindamine läbi eneseanalüüsi ja arenguvestluse. Detsember 2022, jaanuar 2023 Direktor Kollektiiv
3.2.2.  Leida võimalus tehnilise personali osalemiseks täiendõppes ja pedagoogide arenguks IT-valdkonnas September 2022,

Teine pool 2023. aasta

Direktor Kollektiiv
3.2.3. Kogemuste jagamine  ja uute oskuste kogemine infopäevadel, konverentsidel, ülelinnalistel konkurssidel ja läbi  osalemise haridusprojektides ja linna ainesektsioonide töös Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Pedagoogiline personal
3.2.4.  Ühistel väärtustel  sisehindamise tulemustel põhinev tunnustussüsteem Õppeaasta jooksul

Mai 2023

Direktor Personal
3.2.5. Toetada töötajate vaimset tervist paidliku töökorraldusega Õppeaasta jooksul Direktor Pedagoogiline personal
Tegevus Tähtaeg Vastutaja Partnerid
3.3. ÕPPE-KASVATUSTEGEVUS
a) LAPSE ARENG
 Lapse  arengu analüüs 2 korda aastas (õppeaasta alguses ja õppeaasta lõpus) September 2022

Õppeaasta jooksul

Aprill-mai 2023

Direktor Pedagoogid

Lapsevanemad

Lastevanematega  2x aastas arenguvestluste korraldamine ja läbiviimine peale lapse arengu hetkeseisu analüüsi September 2022

Mai 2023

Õppealajuhataja Pedagoogid

Lapsevanemad

 Lastevanematele koolivalmidusekaardi tutvustamine alates 3-ndast eluaastast  ja 7-aastaselt koolivalmiduskaardi täitmine Mai 2023,

Detsember  2023-jaanuar 2024

Õppealajuhataja Pedagoogid

Lapsevanemad

Koolid

Kaasava hariduse põhimõtete arvestamine  laste individuaalse ja sotsiaalse arengu toetamisel;

 

Õppeaasta jooksul Logopeed Lapsed

Lapsevanemad

Pedagoogid

Laste erivajaduste sh lapse andekuse  varajane märkamine ja arengu toetamine Sügisel 2022,

Kevadel 2023,

vastavalt vajadusele

Logopeed Lapsevanemad

Pedagoogid

Kasvukeskkond soodustab laste eneseregulatsiooni arengut, kasvatame oma lastest õnnelikud ja hästi toimivad täiskasvanud.  September 2022

Õppeaasta jooksul

Aprill-mai 2023

Õppealajuhataja Lapsed,

Lapsevanemad

Pedagoogid

Traditsiooniliste eesti- ja venekeelsete ürituste läbiviimise abil  aidata  lastel omandatavaid teadmisi ja oskusi kinnistada Õppeaasta jooksul Muusikaõpetajad Lapsevanemad
Tegevus Tähtaeg Vastutaja Partnerid
B) ÕPPEKAVA
 Õppekava vajaduspõhine arendamine pedagoogilise nõukogu eestvedamisel. September 2022,

juuni 2023

Direktor Pedagoogiline arendusrühm
Rikastada õppekava peale traditsiooniliste ürituste veel kultuuri-, spordi-, ja keskkonnaalaste üritustega. Õppeaasta jooksul,

mai 2023

Õppealajuhataja Lapsed,

Lapsevanemad,

Pedagoogid

Õppekavas on töökasvatuse uued suunad, mis soodustavad lastel töökultuuri. Mai 2023 Õppealajuhataja Pedagoogid
  Kodukoha väärtustamine, Narva linna kui õpikeskkonna teema õppekava valdkondadesse lõimimine.

 

Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Pedagoogid
 Terviseedenduse traditsioonide laiendamine õppekava kohustusliku osana Õppeaasta jooksul Tervisetöötaja Lapsed

Pedagoogid

Tegevus Tähtaeg Vastutaja Partnerid
C) ÕPPEKORRALDUS JA MEETODID
Lapsekesksete õpetamis-ja kasvatusmeetodite rakendamine laste  igapäeva tegevustesse

 

September 2022,

Mai 2023

Õppealajuhataja Pedagoogid

Lapsevanemad

 Turvalise, valikuvõimalusi pakkuva ja arendava mängukeskkonna loomine, kus lapsel on võimalus tegutseda kasutades omandatud teadmisi ja oskusi Õppeaasta jooksul,

3 korda aastas

Õppealajuhataja Pedagoogid

Lapsevanemad

 Aktiivõppemeetodid on rakendatud õppetegevusse ja toetavad lapse üldist arengut Õppeaasta jooksul,

November 2022

Õppealajuhataja Pedagoogid

Lapsevanemad

 Erinevad IT- vahendid on lõimitud õppe- ja kasvatustegevustesse Õppeaasta jooksul,

Detsember 2022 – jaanuar 2023

Õppealajuhataja Pedagoogid

Koolid

 Laste päevategevustes on oluline roll liikumistegevustel ja ujumisel November 2022 Õppealajuhataja Pedagoogid

Lapsevanemad

 Eesti ja venekeelsed laulmistunnid toetavad laste üldist arengut. November 2022 Õppealajuhataja Pedagoogid

Lapsevanemad

 Lapse kõne ja loovuse arengu toetamine nii laste  emakeeles kui riigikeeles  lavastusmängude ja esinemiste abil lasteaia  tööplaanis kavandatud  traditsioonilistel üritustel Õppeaasta jooksul,

Mai 2023

Õppealajuhataja Pedagoogid

Lapsevanemad

Tegevus Tähtaeg Vastutaja Partnerid
D) ÕPI- JA KASVUKESKKOND
 Riigikeele omandamist soodustava ja keelekümbluse põhimõtetel tugineva  õpikeskkonna loomine Õppeaasta jooksul,

Aprill – mai 2023

Õppealajuhataja Pedagoogid
 Õpikeskkonna kujundus on seotud õppekava eesmärkidega Sügisel 2022, talvel 2022/2023, kevad 2023 Õppealajuhataja Pedagoogid
Kasvukeskkonna ohutegurite kõrvaldamine 1 kord aastas,

vastavalt vajadusele

Majandusalajuhataja Personal
 Õpi- ja kasvukeskkond toetab laste mänguhimu Õppeaasta jooksul,

Mai 2023

Õppealajuhataja Pedagoogid
Lasteaia pedagoogid kasutavad aktiivselt  lasteaias tegutseva metoodikakeskuse õppevara Õppeaasta jooksul Metoodikakeskuse

Koordinaator

HTM metoodika-keskus
  Laiendada infotehnoloogiliste vahendite  kasutamise  võimalused  õppe- ja kasvatustegevuses Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Pedagoogid
Tegevus Tähtaeg Vastutaja Partnerid
3.4. KOOSTÕÕ HUVIGRUPPIDEGA
3.4.1.Lastevanematega arenguvestluste läbiviimine 2x aastas 2 korda aastas Rühma pedagoogid Lapsevanemad
3.4.2. Lastevanemate teavitustöö  ja tagasiside võimaluste laiendamine lasteaia tööst sotsiaalmeedia vahendusel Õppeaasta lõpus Direktor Lapsevanemad
3.4.3. Koostöö Rajaleidja keskusega Pidev,

vastavalt vajadusele

Logopeed Lapsevanemad

Huvigrupid

3.4.4. Koostöö huvigruppidega toetub ühistele kokkulepetele ning  laiendab lasteaia tegevust ja aitab kaasa laste arengule Pidev Õppealajuhataja Huvigrupid
3.4.5. Hoolekogu on kaasatud lasteaiaelu küsimuste otsustamisesse 3 korda aastas,

vastavalt vajadusele

Direktor Hoolekogu
3.4.6. Ida-Virumaa lasteaedadele  õpetajatele pakutakse lasteaia Metoodikakeskuse õppevara Vastavalt Metoodikakeskuse plaanile Koordinaator Jekaterina Murd Ida-Viru lasteaedade osalejad
3.4.7. Lapsevanemate kaasamine koos lastega lasteaia ühisüritustesse Pidev Õppealajuhataja Lapsevanemad
3.4.8. Sõimerühma lastevanematele infopäevade korraldamine Juuli 2022,

Juuni 2023

Direktor Lapsevanemad, Pedagoogid
3.4.9. Koostöö linna koolide  1. klasside õpetajatega kooliläinud laste  edust ja vajakajäämistest Detsember 2022 – Jaanuar2023 Õppealajuhataja Huvigrupid
Tegevus Tähtaeg Vastutaja Partnerid
3.5. RESSURSIDE JUHTIMINE
3.5.1. Erinevate materjalide  taaskasutamine õppetegevuses Pidev Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.2. Välja vahetada 2000 aastate algusest soetatud pedagoogide tööarvutid Vastavalt eelarve võimalustele Majandusalajuhataja LVKO
3.5.3. Lasteaia iga-aastase eelarvekulu tutvustus lastevanemate üldkoosolekutel September 2022,

Mai 2023

Direktor Lapsevanemad
3.5.4. Välja vahetada soojust mittehoidvad hoone välisuksed ja paigaldada II. tuletõkkeustele magnetid Vastavalt eelarve võimalustele Direktor LVKO
3.5.5. Laste toidumenüü on  tasakaalustatud, mitmekesine,  laste tervist tugevdav ja füüsilist arengut soodustav Pidev Tervisetöötaja Huvigrupid
3.5.6. Projektides osalemise kaudu rikastada laste toidulauda. Pidev Varustaja PRIA-partnerid
3.5.7. Riskianalüüsi alusel ohutegurite kõrvaldamine Vastavalt eelarve võimalustele Majandusalajuhataja NLVKO
3.5.8. Selgitada välja õppevahendite kitsaskohad  ja muretseda vajaminevad 3 korda aastas Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.9. IKT vahendite rakendamine

BeeBoti, Robootika, SMART- tahvli ja SMART -laua vahendusel õpitegelustesse

Mai 2023 Õppealajuhataja Lapsevanemad
3.5.10. Luua tehnilised võimalused asutusesiseseks ZOOM-keskkonnas  nõupidamisteks.

 

Vastavalt eelarve võimalustele Direktor NLVKO

Narva Päikene Lasteaias vastutab iga töötaja oma tööülesannete korraliku täitmise eest ja probleemidest teavitab direktorit ja/või majandusjuhatajat.

 1. KOOSTÖÖ HOOLEKOGUGA
 2. Rühma hoolekogu liikme valimine õppeaasta esimestel rühmakoosolekutel.
 3. Hoolekogu koosolekud toimuvad kaks korda õppeaastas, erivajadusel või hoolekogu liikmete soovil sagedamini.
 4. Organiseerida soovitud koolitusi ja loenguid lapsevanematele.
 5. Tagada hoolekogu liikmete tihe kontakt lastevanemate ja lasteaia töötajatega. Infoliikumise kaasajastamine – ühised meililistid, infostendid, koosolekud, infotunnid jm.
 6. Hoolekogu on kursis lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse ning majandamisega.

6.Hoolekogu on kaasatud lasteaia arenguks vajalike investeeringute taotlemisele.

7.Hoolekogu toetab lasteaeda probleemidele lahenduste leidmisel.

 1. Hoolekogu osaleb asutuse sisekontrollis ja annb hinnangu nähtule – kuuldule.
 2. Lasteaia lastevanemate enamaks informeerimiseks laste õppe- kasvatustegevusest

ja fin.vahendite kasutamisest  korraldada 2 korda aastas lastevanemate üldkoosolekud