Avaleht   Tegevuskava 2023 – 2024 õa

Tegevuskava 2023 – 2024 õa

                          KINNITATUD

                                       käskkirjaga nr 2/23-1A

NARVA LASTEAED PÄIKENE

2023 – 2024

ÕPPEAASTA

TEGEVUSKAVA

SISUKORD

SISUKORD…………………………………………………………………………………………………… 2

1.              ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRK………………………………………………………. 3

Üldeesmärk:………………………………………………………………………………………………….3

1.1     PERSONAL JA TÖÖKORRALDUS………………………………………………………. 3

2.  ASUTUSE TÖÖAEG………………………………………………………………………….

3. ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA 2023/2024õa………………………………………….. 4

4.  KOOSTÖÖ HOOLEKOGUGA…………………………………………………………………..8

 1. ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRK

Lasteaia prioriteedid:

 • olla avatud uuele õppe-kasvatusprotsessis, osates teha valikuid, lähtudes lapsest ja lasteaia prioriteetidest nii, et kooli läheb koolivalmis ja terve laps;
 • luua muukeelsele lapsele kakskeelsuse kujunemise võimalusi ning kooliminevale lapsele oskust suhelda eesti keeles A1 keeletasemel.

2023/2024 õppeaasta teema „Muinasjutuline maagia

Eesmärgid:

       – toetada lapse igakülgset arengut, väärtustades traditsioone, kodulugu ja keskkonda;

       – arendada sotsiaalseid oskusi läbi väärtuskasvatuse:

       – kujundada lastekirjanduse tegelaste näidetel ja mängu kaudu lastes eluks olulisi väärtusi.

 1. PERSONAL JA TÖÖKORRALDUS
Rühm Õpetaja Koormus
Oravakesed Anna Gusseva 1,0
Sõimerühm 2-3
Mõmmid Elena Andreeva 1,0
Sõimerühm 2-3
Jänkud Anna Konovalova 1,0
Aiarühm 3-4 (3 a) Marika Ots 1,0
Kiisukesed Julia Gontšarova 1,0
Aiarühm 4-5 (4 a) Anastassia Zagorulko 1,0
Vinni-Puhhid Larissa Stepanova 1,0
Aiarühm 4-5 (4 a) Svetlana Savosto 1,0
Seenekesed Anna Maksimova 1,0
Aiarühm 5-6 (5 a) Olga Vangonen 1,0
Mesimummid Jekaterina Žuravljova 1,0
Aiarühm 5-6 (5 a) Marina Pogodina 1,0
Pardikesed Maria Koroleva 1,0
Aiarühm 6-7 (6 a) Regina Kolu 1,0
Sipelgad Irina Jefimova 1,0
Aiarühm 6-7 (6 a) Jevgenia Novak 1,0

Direktor Heli Adamovitš

Õppealajuhataja  kt Arina Sokolovskaja

Majandusjuhataja Galina Zolotova

Narva Päikene Lasteaias töötab 11 õpetajaabi ja 2 abiõpetajat keelekümblusrühmades

 1. Narva Lasteaed Päikene on avatud esmaspäevast reedeni kell 6.30 – 18.30 seega 12h

Töö lasteaias toimub vastavalt Narva Lasteaed Päikene arengukava-, õppeaasta tegevuskava-, õppekava-, tööplaani- ja töökorraldusele kehtestatud reeglitele ning iga töötaja ametijuhendile.

 1. ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA 2023/2024 õ-a
Tegevus Tähtaeg Vastutaja Partnerid
3.1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE
3.1.1. EESTVEDAMINE
3.1.1.1. Aasta  tegevuskavas kavandatud tegevused tagavad õppeaasta teemast lähtuvate eesmärkide  täitmise august 2023,

jaanuar 2024

Direktor Kollektiiv
3.1.1.2. Lasteasutuse töökorraldus loob eeldused laste vajaduste, huvide ja individuaalsete erinevustega arvestamiseks Mai 2024 Õppeala-

juhataja

Pedagoogiline personal
3.1.1.3. Juhtimine on süsteemne, kooskõlastatud, personali kaasav ja toetav. Mai 2024 Direktor Personal
3.1.1.4. Luua tehnilised võimalused infoliikumise tagamiseks kontaktivabalt Vastavalt vajadusele Õppeala-

juhataja

Personal

Lapsevanemad

3.1.1.5. Igapäevaste tegevuste seostamine lasteaia põhiväärtustega individuaalsel, meeskonna ja organisatsiooni tasandil Mai 2024 Direktor Personal
3.1.1.6. Ühiste väärtuste ja kokkulepete järgimine töötajate, laste ja lastevanematega September 2023,

mai 2024

Direktor Personal

Lapsevanemad

Lapsed

3.1.1.7. Kõikide sidusgruppide ja personali rahulolu küsitluste täiustumine, läbiviimine, analüüs Igal kevadel, vastavalt vajadusele Õppeala

juhataja

Juhtkond

Personal

Lapsevanemad

Lapsed

3.1.1.8. Lasteaia töökultuuri arendamine lähtudes lasteaia väärtustest Pidev Majandusala

juhataja

Personal
3.1.1.9. Asutuse töötajate ja lastevanematega kodukoha (asutuse) kollektiivsete töötalgute ja ürituste korraldamine 1 kord aastas,

vastavalt vajadusele

Majandusala juhtaja Personal

Lapsevanemad

3.1.1.10. Huvigruppide tasakaalustatud rahulolu Mai 2024,

detsember 2023

Direktor Lasteaia laps

Lapsevanemad

Personal

Kool

3.1.1.11. Tulemuskesksete ametijuhendite seire ja vajadusel muutmine Mai, junni 2024

vastavalt vajadusele

Asjaajaja Personal
3.1.1.12. Lasteaia maine kujundamine meediakanalite  vahendusel

*kodulehekülg, sümboolika, reklaamkingitused *positiivne meediakajastus, rühma blogide pidamine

Pidev Õppealajuhataja Personal

Lapsevanemad

Tegevus Tähtaeg Vastutaja Partnerid
3.2.PERSONALI JUHTIMINE
3.2.1. Töötajate koolitusvajaduste hindamine läbi eneseanalüüsi ja arenguvestluse. september 2023, jaanuar 2024 Direktor Kollektiiv
3.2.2.   Tehnilise personali osalemine täiendõppes ja pedagoogide pädevuste areng IT-valdkonnas September 2023,

Teine pool 2024. aasta

Direktor Kollektiiv
3.2.3. Kogemuste jagamine  ja uute oskuste kogemine infopäevadel, konverentsidel, ülelinnalistel konkurssidel ja läbi  osalemise haridusprojektides ja linna ainesektsioonide töös Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Pedagoogiline personal
3.2.4.  Ühistel väärtustel  sisehindamise tulemustel põhinev tunnustussüsteem Õppeaasta jooksul

Mai 2024

Direktor Personal
3.2.5. Toetada töötajate vaimset tervist paidliku töökorraldusega Õppeaasta jooksul Direktor Pedagoogiline personal
Tegevus Tähtaeg Vastutaja Partnerid
3.3. ÕPPE-KASVATUSTEGEVUS
a) LAPSE ARENG
 Lapse  arengu analüüs 2 korda aastas (õppeaasta alguses ja õppeaasta lõpus) September 2023

Õppeaasta jooksul

Aprill-mai 2024

Õppealajuhataja Pedagoogid

Lapsevanemad

Lastevanematega  2x aastas arenguvestluste korraldamine ja läbiviimine peale lapse arengu hetkeseisu  tulemuste analüüsi September 2023

Mai 2024

Õppealajuhataja Pedagoogid

Lapsevanemad

 Lastevanematele koolivalmidusekaardi tutvustamine alates 3-ndast eluaastast  ja 7-aastaselt koolivalmiduskaardi täitmine Mai 2024,

Detsember  2023-jaanuar 2024

Õppealajuhataja Pedagoogid

Lapsevanemad

Koolid

Kaasava hariduse põhimõtete arvestamine  laste individuaalse ja sotsiaalse arengu toetamisel; Õppeaasta jooksul Logopeed Lapsed

Lapsevanemad

Pedagoogid

Laste erivajaduste sh lapse andekuse  varajane märkamine ja arengu toetamine Sügisel 2023,

Kevadel 2023,

vastavalt vajadusele

Logopeed Lapsevanemad

Pedagoogid

Kasvukeskkond soodustab laste eneseregulatsiooni arengut, kasvatame lastest õnnelikud ja hästi toimivad täiskasvanud.  Kord kvartalis (sisehindamine) Õppealajuhataja Lapsed,

Lapsevanemad

Pedagoogid

Traditsiooniliste eesti- ja venekeelsete ürituste läbiviimise abil  aidata  lastel omandatavaid teadmisi ja oskusi kinnistada Õppeaasta jooksul Muusikaõpetajad Lapsevanemad
Tegevus Tähtaeg Vastutaja Partnerid
B) ÕPPEKAVA
Luua õppekava muutmise töörühm  2 täiskeelekümblusrühma  tarvis September 2023 Direktor Töörühm
Seoses 2024 a 1. septembrist eestikeelsele õppele üleminekuga  töötada välja  uuendatud eesmärkidest lähtuv tegevuskava 2023.a  I. kvartal Direktor Töörühm
Õppekava vajaduspõhine arendamine pedagoogilise nõukogu eestvedamisel. September 2023,

juuni 2024

Direktor Pedagoogiline arendusrühm
Rikastada aasta  tööplaani peale traditsiooniliste ürituste veel kultuuri-, spordi-, ja keskkonnaalaste üritustega. Õppeaasta jooksul,

mai 2024

Õppealajuhataja Lapsed,

Lapsevanemad,

Pedagoogid

Õppekavas on töökasvatusel uued suunad Mai 2024 Õppealajuhataja Pedagoogid
Kodukoha väärtustamine, Narva linna kui õpikeskkonna teema õppekavas valdkondadesse lõimimine. Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Pedagoogid
Terviseedenduse võimaluste laiendamine õppekava kohustusliku osana Õppeaasta jooksul Tervisetöötaja Lapsed

Pedagoogid

Tegevus Tähtaeg Vastutaja Partnerid
C) ÕPPEKORRALDUS JA MEETODID
Lapsekesksete õpetamis-ja kasvatusmeetodite rakendamine laste  igapäeva tegevustesse September 2023,

Mai 2024

Õppealajuhataja Pedagoogid

Lapsevanemad

 Turvalise, valikuvõimalusi pakkuva ja arendava mängukeskkonna loomine, kus lapsel on võimalus tegutseda kasutades omandatud teadmisi ja oskusi Õppeaasta jooksul,

3 korda aastas

Õppealajuhataja Pedagoogid

Lapsevanemad

 Aktiivõppemeetodid on rakendatud õppetegevusse ja toetavad lapse üldist arengut Õppeaasta jooksul,

November 2023

Õppealajuhataja Pedagoogid

Lapsevanemad

 Erinevad IT- vahendid on lõimitud õppe- ja kasvatustegevustesse Õppeaasta jooksul,

Detsember 2023 – jaanuar 2024

Õppealajuhataja Pedagoogid

Koolid

 Laste päevategevustes on oluline roll liikumistegevustel ja ujumisel November 2023 Õppealajuhataja Pedagoogid

Lapsevanemad

 Eesti ja venekeelsed laulmistunnid toetavad laste üldist arengut. November 2023 Õppealajuhataja Pedagoogid

Lapsevanemad

 Lapse kõne ja loovuse arengu toetamine nii laste  emakeeles kui riigikeeles  lavastusmängude ja esinemiste abil lasteaia  tööplaanis kavandatud  traditsioonilistel üritustel Õppeaasta jooksul,

Mai 2024

Õppealajuhataja Pedagoogid

Lapsevanemad

Tegevus Tähtaeg Vastutaja Partnerid
D) ÕPI- JA KASVUKESKKOND
 Riigikeele omandamist soodustava ja keelekümbluse põhimõtetel tugineva  õpikeskkonna loomine Õppeaasta jooksul,

Aprill – mai 2024

Õppealajuhataja Pedagoogid
 Õpikeskkonna kujundus on seotud õppekava eesmärkidega Sügisel 2023, talvel 2023/2024, kevad 2024 Õppealajuhataja Pedagoogid
Kasvukeskkonna ohutegurite kõrvaldamine 1 kord aastas,

vastavalt vajadusele

Majandusalajuhataja Personal
 Õpi- ja kasvukeskkond toetab laste mänguhimu Õppeaasta jooksul,

Mai 2024

Õppealajuhataja Pedagoogid
Lasteaia pedagoogid kasutavad aktiivselt  lasteaias tegutseva metoodikakeskuse õppevara Õppeaasta jooksul Metoodikakeskuse

Koordinaator

HTM metoodika-keskus
Laiendada infotehnoloogiliste vahendite lõimimise  õppe- ja kasvatustegevustesse Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Pedagoogid
Tegevus Tähtaeg Vastutaja Partnerid
3.4. KOOSTÕÕ HUVIGRUPPIDEGA
3.4.1.Lastevanematega arenguvestluste läbiviimine 2x aastas 2 korda aastas Rühma pedagoogid Lapsevanemad
3.4.2. Lastevanemate teavitustöö  ja tagasiside võimaluste laiendamine lasteaia tööst sotsiaalmeedia vahendusel Õppeaasta lõpus Direktor Lapsevanemad
3.4.3. Koostöö Rajaleidja keskusega Pidev,

vastavalt vajadusele

Logopeed Lapsevanemad

Huvigrupid

3.4.4. Koostöö huvigruppidega toetub ühistele kokkulepetele ning  laiendab lasteaia tegevust ja aitab kaasa laste arengule Pidev Õppealajuhataja Huvigrupid
3.4.5. Hoolekogu on kaasatud lasteaiaelu küsimuste otsustamisesse 3 korda aastas,

vastavalt vajadusele

Direktor Hoolekogu
3.4.6. Ida-Virumaa lasteaedadele  õpetajatele pakutakse lasteaia Metoodikakeskuse õppevara Vastavalt Metoodikakeskuse plaanile Koordinaator Jekaterina Murd Ida-Viru lasteaedade osalejad
3.4.7. Lapsevanemate kaasamine koos lastega lasteaia ühisüritustesse Pidev Õppealajuhataja Lapsevanemad
3.4.8. Sõimerühma lastevanematele infopäevade korraldamine Juuli 2023,

Juuni 2024

Direktor Lapsevanemad, Pedagoogid
3.4.9. Koostöö linna koolide  1. klasside õpetajatega kooliläinud laste  edust ja vajakajäämistest Detsember 2023 – Jaanuar2024 Õppealajuhataja Huvigrupid
Tegevus Tähtaeg Vastutaja Partnerid
3.5. RESSURSIDE JUHTIMINE
3.5.1.  Taaskasutamist võimaldavate materjalide kaasatus õppetegevuses Pidev Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.2. Välja vahetada 2000 aastate algusest soetatud pedagoogide tööarvutid Vastavalt eelarve võimalustele Majandusalajuhataja LVKO
3.5.3. Lasteaia iga-aastase eelarvekulu tutvustus lastevanemate üldkoosolekutel September 2023,

Mai 2024

Direktor Lapsevanemad
3.5.4. Digitaalne dokumendihaldus ja aruandluse infosüsteem

ELIIS-tarkvara kasutuselevõtt dokumentide täitmiseks

Õppeaasta jooksul Direktor Personal
3.5.5. Laste toidumenüü on  tasakaalustatud, mitmekesine,  laste tervist tugevdav ja füüsilist arengut soodustav Pidev Tervisetöötaja Huvigrupid
3.5.6. Projektides osalemise kaudu rikastada laste toidulauda. Pidev Varustaja PRIA-partnerid
3.5.7. Riskianalüüsi alusel ohutegurite kõrvaldamine Vastavalt eelarve võimalustele Majandusalajuhataja NLVKO
3.5.8. Selgitada välja õppevahendite kitsaskohad  ja muretseda vajaminevad 3 korda aastas Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.9. IKT vahendite rakendamine

BeeBoti, Robootika, SMART- tahvli ja SMART –laua, põranda vahendusel õpitegelustesse

Mai 2024 Õppealajuhataja Lapsevanemad
3.5.10. Luua tehnilised võimalused asutusesiseseks ZOOM-keskkonnas  nõupidamisteks. Vastavalt eelarve võimalustele Direktor NLVKO
 1. KOOSTÖÖ HOOLEKOGUGA
 2. Rühma hoolekogu liikme valimine õppeaasta esimestel rühmakoosolekutel (september 2023)
 3. Hoolekogu koosolekud toimuvad kaks korda õppeaastas, erivajadusel või hoolekogu liikmete soovil sagedamini (jooksvalt õppeaasta jooksul)
 4. „Lastevanemate Kooli“ tegevuse käivitamine:

– infovajaduse väljaselgitamine, tööplaani ja ajakava koostamine;

 1. Tagada hoolekogu liikmete tihe kontakt lastevanemate ja lasteaia töötajatega.

4.1. Infoliikumise kaasajastamine – ühised meililistid, infostendid, koosolekud, infotunnid jm.

 1. Hoolekogu on kursis lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse ning majandamisega:

5.1. Lasteaia lastevanemate  informeerimiseks laste õppe- kasvatustegevusest ja fin.vahendite kasutamisest 2 korda aastas lastevanemate üldkoosolekud.

 1. Hoolekogu on kaasatud lasteaia arenguks vajalike investeeringute taotlemisel.
 2. Hoolekogu toetab lasteaeda probleemidele lahenduste leidmisel.
 3. Hoolekogu osaleb asutuse sisekontrollis ja annb hinnangu nähtule – kuuldule-(sisehindamise kaudu)