Avaleht   Tegevuskava 2019 – 2020 õa

Tegevuskava 2019 – 2020 õa

KINNITATUD Narva Päikene

Lasteaia direktori 28.augusti

2019a. käskkirjaga nr  3 -A

 

 

NARVA LASTEAED PÄIKENE

2019 – 2020

ÕPPEAASTA

 

TEGEVUSKAVA

 

 

SISUKORD

SISUKORD……………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1.              ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRK………………………………………………………………………………………………….3

Üldeesmärk:………………………………………………………………………………. ..3

1.1     PERSONAL JA TÖÖKORRALDUS…………………………………………………………………………………………3

2.  ASUTUSE TÖÖAEG………………………………………………………………………………………………….

3. ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA 2019/2020õa………………………………………………………………………4

4.  KOOSTÖÖ HOOLEKOGUGA………………………………………………………………………………………………………..11

 

 1. ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRK

 

Lasteaia prioriteedid:

 1. Väärtuskasvatuses rõhutada positiivset suhtumist  oma maasse ja rahvasse.
 2. Aastateema „Meie metsa muinaslood“. Ülimalt oluline on rõhutada elulisi väärtusi, usaldust, ausust, üksteise mõistmist ja tolerantsust.
 3. 1 PERSONAL JA TÖÖKORRALDUS

 

Rühm Õpetaja Koormus
Oravakesed Elena Andreeva 1,0
Sõimerühm 2-3
Mõmmid Anna Gusseva 1,0
Sõimerühm 2-3
Sipelgad Irina Jefimova 1,0
Aiarühm 6-7 (6 a) Natalja Sizova 1,0
Pardikesed Marina Mihhejeva 1,0
Aiarühm 6-7 (6 a) Juliana Pekunova 1,0
Mesimummid Jekaterina Žuravljova 1,0
Aiarühm 5-6 (5 a) Marina Pogodina 1,0
Kiisukesed Julia Gontšarova 1,0
Aiarühm 4-5 (4 a) Anastassia Zagorulko 1,0
Seenekesed Anna Maksimova 1,0
Aiarühm 5-6 (5 a) Olga Vangonen 1,0
Jänkud Janina Loiko 1,0
Aiarühm 3-4 (3 a) Tatjana Golikova 1,0
Vinni – Puhhid Larissa Stepanova 1,0
Aiarühm 4-5 (4 a) Svetlana Savosto 1,0

 

Direktor Heli Adamovitš

Õppealajuhataja Arina Sokolovskaja

Majandusjuhataja Galina Zolotova

Narva Päikene Lasteaias töötab 11 õpetajaabi ja 1 abiõpetaja keelekümblusrühmades

 1. Narva Päikene Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 6.30 – 18.30 – 12h

Pedagoogiline personal allub direktorile ja õppealajuhatajale. Abipersonal allub otseselt majandusjuhatajale.

Lasteaias vastutab iga töötaja oma tööülesannete korraliku täitmise eest.

Töö lasteaias toimub vastavalt Narva Päikene Lasteaia arengukavale, õppeaasta tegevuskavale, õppekavale, töökorraldusele kehtestatud reeglitele ning iga töötaja ametijuhendile.

 1. ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA 2019/2020 õ-a

 

Tegevus Tähtaeg Vastutaja Partnerid
3.1.EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE
3.1.1.EESTVEDAMINE
3.1.1.1 Lasteaia maine kujundamine: *kodulehekülg, sümboolika, reklaamkingitused *positiivne meediakajastus, rühma blogide pidamine Pidev Juhtkond Personal,

Lapsevanemad,

Lapsed

3.1.1.2Kaasav juhtimistegevus:

*töögrupid, *pedagoogiline nõukogu, *infotunnid

Pidev Juhtkond Personal

Lapsevanemad

3.1.1.2.1Töögruppide töö planeerimine, koosolekute protokollimine, tagasisidestamine Pidev Töögruppide

juhid

Personal
3.1.1.3Lasteaia digitaalne dokumendihaldus Igapäevane Direktor Töögrupp
3.1.1.4 Eestvedamisele kollektiivipoolne tagasiside 30.05.20 Juhtkond kollektiiv

 

3.1.2.STRATEEGILINE JUHTIMINE
3.1.2.1 õa 2018-19 õppe- ja kasvatustegevuse analüüs; rahulolu uuringute analüüsid ja sõnastatud parendused, tagasiside huvigruppidele  

Juuni 19

 

Õppealajuhataja

 

Pedagoogiline

personal

3.1.2.2 Arengukava tegevuskava 2018-21 täitmise analüüs, lasteaia eesmärkidest ja huvigruppide vajadustest lähtuva arengukava ja aastate tegevuskavade väljatt töötamine aastateks 2017-19 Jaanuar 20 November 19 Direktor Personal,

Lapsevanemad

3.1.2.3 Personali füüsiline turvalisus:

töötajate töötervishoiuarstile suunamine

 

 

Pidev

 

Terviseedenduse töötaja  

Töökeskkonna-

volinik

3.1.2.4 Tunnustuskonkursitel osalemine erinevates valdkondades

– Kvaliteediauhinna konkursil osalemine

– Aasta Õpetaja

–          jne

Õppeaasta jooksul Direktor Personal

 

3.2.PERSONALI JUHTIMINE
3.2.1.PERSONALI KAASAMINE, MOTIVEERIMINE JA TOETAMINE
3.2.1.1 Töögruppide juhtimine, toetamine, pedagoogiline eestvedamine  

Pidev

 

Juhtkond

 

Personal

3.2.1.2.Mentorluse rakendamine uutele töötajatele Õppeaasta jooksul Direktor Personal
3.2.1.3 Töötajate innustamine osalema haridusalastel konkurssidel, ühiskondlikus töös, heategevuslikes projektides, juhtkonna isiklik eeskuju  

Õppeaasta jooksul

 

Juhtkond

 

Personal

3.2.1.4 Personali rahulolu uuring 1 x õppeaastas Juhtkond Personal
3.2.1.5 Pedagoogidel jagada enda teadmisi piirkondlikul tasandil, lasteaia lahtiste uste nädala läbiviimine  

november 2019

 

Õppealajuhataja

 

Personal

3.2.1.6 Tunnustus- ja motivatsioonisüsteemi ning tulemustasusüsteemi rakendamine Sisehindamine tulemus Juhtkond Personal

 

3.2.2.PERSONALI ARENDAMINE
3.2.2.1 Personali koolitusplaani koostamine ja jooksev uuendamine sh täitmise jälgimine ja dokumenteerimine EHIS-e keskkonnas  

Jaanuar 20 Õppeaasta jooksul

Direktor Personal
3.2.2.2 Sise- ja meeskonnatöö koolitused

 

Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal
 

3.2.2.3 Toetada õpetajaabide arengut tööalaste täiendkoolituste kaudu

 

Õppeaasta jooksul

 

Õppealajuhataja

 

Personal

3.2.2.4 Toetada personali tasemekoolitusel osalemist

 

Pidev Juhtkond Personal

 

3.2.3.PERSONALI HINDAMINE
3.2.3.1 Hindamise- ja tagasisidesüsteem: *sisekontroll *enesehindamine *tagasiside arenguvestlusel *tulemustasu süsteemne rakendamine töötaja enesehindamise osana  

Pidev

 

Juhtkond

 

Personal

3.2.3.2 Personali töö hindamine lastevanemate poolt 1x õppeaastas Õppealajuhataja Lapsevanemad
3.2.3.3 Vigastuste ennetamise ja turvalisuse edendamise tegevuskava jälgimine ja täitmine  

Õppeaasta jooksul

 

Direktor

 

Töökaitsevolinik,

personal

3.2.3.4 Personali süsteemne tunnustamine lasteaia heaks tegutsemise eest õppeaasta jooksul Juuni 20 Juhtkond Personal

 

3.3.KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA
3.3.1.KOOSTÖÖ KAVANDAMINE
3.3.1.1 Huvigruppide ootuste väljaselgitamine (rühmad, hoolekogu) Individuaalselt kaasata lastevanemaid, kes osalevad rühmade tegevuste kavandamisel ning abistavad ürituste läbiviimisel Õppeaasta jooksul Juhtkond Personal
3.3.1.2 Uusi lastevanemaid lasteaia kodukorraga tutvustamine ja  allkirjastamine, Esmane arenguvestlused rühmades rühmaõpetajatega September – Oktoober 19  

 

Direktor

 

Õpetajad

Personal

 

3.3.2.HUVIGRUPPIDE KAASAMINE
3.3.2.1 Töötubade ja koolituste korraldamine erinevatele huvigruppidele  

Pidev

 

Juhtkond

 

Huvigrupid

3.3.2.2 Hoolekogu kaasamine juhtimisprotsessi ja arendustegevusse: *koosolekud ja nõupidamised; *kaasvastutus ürituste läbiviimisel; *erinev abi  

Koosolekud 2x õppeaastas

 

Direktor

 

Personal

3.3.2.3 Lastevanemate kaasamine kasvatustöö protsessi, nii planeerimise kui ka läbiviimise etapis  

Õppeaasta jooksul

Pedagoogiline

personal

Hoolekogu

Juhtkond

3.3.2.4 Lastele pakutava huvitegevuse mitmekesistamine: Narva Muuseum, Narva Kunstigalerii, Narva Keskraamatukogu, Narva Ilmarine teater, Jõhvi Tuuleveski teater, Planetaarium, Eesti Teater, Narva Noorte Meremeeste Klub, Narva Laste Loomemaja jne Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal

Lapsevanemad

3.3.2.5 Koostöö Narva Koolidega:  ühisprojektid, ekskursioonid ja tagasiside  

Pidev

 

Õppealajuhataja

 

Personal

3.3.2.6 Koostöö Innove Keelekümbluse keskusega Õppeaasta jooksul Direktor Õpetajad
3.3.2.7 Koostöö ja osalemine erinevates projektides: heategevus „Tulest targem“ , „Jäähoki“  

Oktoober 2019

 

Õppealajuhataja

 

Personal

3.3.2.8 Ülelinnalise ürituse osalemine: Ohutuse päev, „ Narva – Eesti Sügispealinn 2019“ ürituse raames, „Jookspäev“  

Õppeaasta jooksul

 

Juhtkond

Personal

Lapsevanemad

3.3.2.9 Lähikonnas asuvate lasteaedade ühise spordiüritusel (võistlusel) osalemine, parimate tunnustamine  

Kevad 20

 

Õppealajuhataja

 

Liikumisõpetaja

3.3.3.KOOSTÖÖ HINDAMINE JA ARENDAMINE
3.3.3.1 Tagasiside küsimine, rahulolu uuringute läbiviimine, andmete analüüs ja võrdlus  

Aprill 20

 

Juhtkond

Huvigrupid
3.3.3.2 Koostöösidemed kooliga:*kooli külastus  

Sügis,

kevad

 

Õppealajuhataja

Õpetajad

Lapsevanemad

3.3.3.3 Tunnustada huvigruppide esindajaid süsteemselt lasteaia heaks tegutsemise eest  

Õppeaasta jooksul

 

Direktor

Personal

 

3.4.RESSURSI JUHTIMINE
3.4.1.EELARVELISTE RESSURSSIDE JUHTIMINE
3.4.1.1 Ressursside hindamisest tulenev parendustöö

 

Pidev Juhtkond Personal
3.4.1.2 Lasteaia metoodilise kabineti baasil ja projektide kaudu eelarveliste ressursside suunamine kasvukeskkonna arengusse  

Õppeaasta jooksul

 

Juhtkond

 

Huvigrupid

3.4.1.3 Eelarveliste ressursside stabiilsus ja areng, kulude põhjendatus, ajaline planeerimine Pidev Juhtkond Personal
3.4.1.4 Rühmade komplekteerimise jälgimine

 

 

Pidev Direktor Personal

 

3.4.2.MATERIAALTEHNILISE BAASI ARENDAMINE
3.4.2.1 Inventari uuendamine vastavalt vajadusele Õppeaasta jooksul Majandusjuhataja Juhtkonad
3.4.2.2 Mänguväljakutele multši lisamine Juuli 19 Majandusjuhataja Juhtkond
3.4.2.4 Õppe- metoodiliste vahendite ja metoodilise kirjanduse hankimine Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal
3.4.2.5 Õpi- ja mängukeskkonna parendamine koostöös õpetajatega Õppeaasta Juhtkond Personal

 

3.4.3.INFORESSURSSIDE JUHTIMINE
3.4.3.1 Lasteaia tegevuse tutvustamine läbi positiivse meediakajastuse Jooksvalt Juhtkond Personal

Huvigrupid

3.4.3.2 Koostöö ja majasisene infosüsteem: *koosolekud, *infotunnid, *nõupidamised Pidev Juhtkond Töögrupp

Personal

3.4.3.3 IT vahendite võimaluste suurem kasutamine: *projektori kasutamine, *interaktiivsete koosolekute läbiviimine Õppeaasta jooksul Juhtkond Personal
3.4.3.4 Digitaalne dokumendihaldus ja aruandluse infosüsteem Õppeaasta jooksul Direktor Personal
3.4.3.5 Turvalisuse info tagamine kõikidele huvigruppidele: *andmekaitse rakendamine Pidev Direktor Personal

 

 

3.4.4.SÄÄSTLIK MAJANDAMINE JA KESKKONNAHOID
3.4.4.1 Säästlik majandamine: *toimingute jälgimine, *rühmade võrdlus läbi sisehindamise Pidev Majandusjuhataja Personal

Juhtkond

3.4.4.2 Keskkonnateadliku mõtteviisi kujundamine: üritused lastele ja personalile, projektides osalemine, keskkonnasäästlikkus tarbimine Õppeaasta jooksul Õpetajad Huvigrupid
3.4.4.3 Puu istutamine lõpetajate poolt 1x aastas  kevadel Personal

 

3.5.ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS
3.5.1. LAPSE ARENG
3.5.1.1 Laste individuaalsuse toetamine rühmades arvestades lapse võimeid ja vajadusi Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal
3.5.1.2 Laste osalemine näitustel ja konkurssidel väljaspool lasteaeda, laste juhendamine Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Õpetajad

Lapsevanemad

3.5.1.3 Laste arengu hindamine: lastearengu analüüs *koolivalmiduskaart September19, aprill – mai 20

Õppeaasta jooksul

Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.1.4 Tagasisidestamine lapsevanemale: *arenguvestlus, *individuaalne vestlus Õppeaasta jooksul Pedagoogid Personal
3.5.1.5 Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine – „Kiusamisest vaba lasteaed“ Pidev Juhtkond Personal
3.5.1.6 Koolivalmiduse hindamine ja analüüsimine, *koolivalmiduse kaardi täitmine koolieelikute rühmades Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.1.7 Laste tunnustamine: * üritustest osavõtmine, *parimate kohtade saavutamine; tunnustussüsteemi arendamine Õppeaasta jooksul Pedagoogid Personal

 

3.5.2.ÕPPEKAVA ARENDAMINE
3.5.2.1 Õppekava täiendamine: õppekäikude metoodilise materjali kogumiku lisamine õppekavale Sügis 19 Õppealajuhataja Pedagoogid

Töögrupp

3.5.2.2 Õppekava täiendamine: Lapse arengu jälgimise süsteemi ülevaatus ja uuendamine Mai 20 Õppealajuhataja Pedagoogid

Töögrupp

3.5.2.3 Õppekava täiendamine: kasutusolevate metoodikate lisamine õppekavale Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Töögrupp
3.5.2.4 Lasteetenduste kostüümide elektroonilise kataloogi ja pildialbumite jooksev loomine Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Töögrupp
3.5.2.5 Õpivara korras hoidmine Pidev Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.2.6 Õppemängude elektroonilise kataloogi loomine Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Pedagoogid

 

3.5.3.ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS JA MEETODOD
3.5.3.1. Lastest lähtuvalt õppe- ja kasvatustöö korraldamine: erinevad kaasaegsed metoodikad:

*Kiusamisest vaba lasteaed“ rakendamine 7 aiarühmades; *Digitaalse jutupliiatsi kasutamise metoodikat   rakendamine aiarühmades;

Pidev Õppealajuhataja Personal
3.5.3.2 Ümbritseva looduskeskkonna kasutamine õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel: *õuesõpe, *loodusliku materjali kasutamine; *õppekäigud loodusesse; laste silmaringi laiendamine (aasta teema: „Meie metsa muinaslood“) Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal

Huvigrupid

3.5.3.3 Muuseumitundidest osavõtmine, teema-näituste külastamine (vanemad rühmad) Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal

Huvigrupid

3.5.3.4 Õppetegevuses kasutatavad materjalid: *õpimapid, *IT vahendite kasutamine – internet, Smart – tahvlile ja Smart – lauale õpetus; robootika Pidev Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.3.5 Laste tööde näitused, osalemised erinevatel ülelinnalistel ja teemapõhistel näitustel Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.3.6 Ühisüritused: *peod, *spordi- ja *tähtpäevad Pidev Õppealajuhataja Personal
3.5.3.7 Õppe- ja kasvatustöö tagasisidestamise hindamine ja tulemustest lähtuva parendustegevuse planeerimine  

Õppeaasta lõpus

 

Õppealajuhataja

 

Pedagoogid

 

3.5.3.8 Üritusi ja õppekäike korraldada lähtuvalt õppeaasta eesmärgist ja nädalateemast Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal
3.5.3.9 Aiarühmades avastusliku ja elamusliku iseloomuga õppetegevused vastavalt võimalustele Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.3.10 „Meie metsa elanikud (rühma logo)“ sisustamine erinevate tegevustega  rühmades  

Oktoober 2019

Õppealajuhataja Pedagoogid

 

3.5.4.VÄÄRTUSHOIAKUD
3.5.4.1Laste väärtuste ja eetiliste hoiakute kujundamine läbi situatsioonimängude  

Õppeaasta jooksul

 

Pedagoogid

Personal

Huvigrupid

3.5.4.2 Väärtuskasvatust toetav igakuine laste(teatrite) etenduste traditsioon  

4 korda aastas

Õppealajuhataja Personal
3.5.4.3 Väärtuste kujundamine läbi traditsioonide, eesti ja vene rahvakalendri tähtpäevade ja rahvakommete Vähemalt 1 x kuus Pedagoogid Personal

Huvigrupid

3.5.4.4 Rühmareeglid (rühmatoas ja õues) Kõigile teada Personal Huvigrupid
3.5.4.5 Perepühad, meisterdamisõhtud, muinasjutuõhtud jm üritused koos lastevanematega Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal
3.5.4.6 Personalil ühistest väärtustest lähtumine töö korraldamisel, omavahelises suhtlemises ja suhtlemisel huvigruppidega  

Pidev

 

Juhtkond

Personal

Huvigrupid

3.5.4.7 Lasteaialastega muusikaliste etenduste lavastamine ja lasteaialastele esinemisvõimaluse pakkumine  

16.05.2020

 

Õppealajuhataja

Õpetajad

Lapsevanemad

Tegevus Aeg Vastutaja
ÜLDKONTROLL
Lastevanemate poolt makstava osalustasu ja toidutasu laekumine 1x kuus Direktor
Abipersonali töö 1x kuus Majandusjuhataja

 

Narva Päikene Lasteaias vastutab iga töötaja oma tööülesannete korraliku täitmise eest ja probleemidest teatab direktorile ja/või majandusjuhatajale.

 

 1. KOOSTÖÖ HOOLEKOGUGA
 2. Rühma hoolekogu liikme valimine õppeaasta esimestel rühmakoosolekutel.
 3. Hoolekogu koosolekud toimuvad kaks korda õppeaastas, erivajadusel või hoolekogu liikmete soovil sagedamini.
 4. Organiseerida soovitud koolitusi ja loenguid lapsevanematele.
 5. Tagada hoolekogu liikmete tihe kontakt lastevanemate ja lasteaia töötajatega. Infoliikumise kaasajastamine – ühised meililistid, infostendid, koosolekud, infotunnid jm.
 6. Hoolekogu on kursis lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse ning majandamisega.

6.Hoolekogu on kaasatud lasteaia arenguks vajalike investeeringute taotlemisele.

7.Hoolekogu toetab lasteaeda probleemidele lahenduste leidmisel.

 1. Hoolekogu osaleb asutuse sisekontrollis ja annb hinnangu nähtule – kuuldule.
 2. Lasteaia lastevanemate enamaks informeerimiseks laste õppe- kasvatustegevusest

ja fin.vahendite kasutemisest 2 korda aastas lastevanemate üldkoosolekud.