Avaleht   Tegevuskava 2021 – 2022 õa

Tegevuskava 2021 – 2022 õa

KINNITATUD Narva Päikene

Lasteaia direktori 26.08.2021

                                     käskkirjaga nr 1-21/1A

NARVA LASTEAED PÄIKENE

2021 – 2022

ÕPPEAASTA

TEGEVUSKAVA

SISUKORD

SISUKORD……………………………………………………………………… 2

1.              ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRK…………………………… 3

Üldeesmärk:…………………………………………………………. …………3

1.1     PERSONAL JA TÖÖKORRALDUS………………………….. 3

2.  ASUTUSE TÖÖAEG……………………………………………………….3

3. ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA 2021/2022õa…………………. 4

4.  KOOSTÖÖ HOOLEKOGUGA………………………………………..11

 1. ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRK

Lasteaia prioriteedid:

Väärtuskasvatuses rõhutada positiivset  suhtumist  oma maasse ja rahvasse.

2020/2021 õppeaasta jooksul on 3 õppeprojekti:

 • Sügisene õpiprojekt – „Erakordsed seiklused muinasjutulises metsas“
 • Talvine õpiprojekt – „Peretraditsioonid“
 • Kevadine õpiprojekt – „Meie puhas planeet“

– rõhutada elulisi väärtusi, usaldust, ausust, üksteise mõistmist ja tolerantsust.

 1. 1 PERSONAL JA TÖÖKORRALDUS
Rühm Õpetaja Koormus
Oravakesed – Sõimerühm 2-3 Marika Ots 1,0
Mõmmid – Sõimerühm 2-3 Elena Andreeva 1,0
Sipelgad  – Aiarühm 4-5 (4 a) Irina Jefimova 1,0
Natalja Sizova 1,0
Pardikesed – Aiarühm 6-7 (6 a) Larissa Stepanova 1,0
Svetlana Savosto 1,0
Mesimummid – Aiarühm 5-6 (5 a) Jevgenia Novak 1,0
Anna Gusseva 1,0
Kiisukesed – Aiarühm 6-7 (6 a) Julia Gontšarova 1,0
Anastassia Zagorulko 1,0
Seenekesed – Aiarühm 3-4 (3 a) Anna Maksimova 1,0
Olga Vangonen 1,0
Jänkud – Aiarühm 3-4 (3 a) Jekaterina Žuravljova 1,0
Marina Pogodina 1,0
Vinni – Puhhid – Aiarühm 4-5 (4 a) Maria Koroleva 1,0
Juliana Pekunova 1,0

Direktor Heli Adamovitš

Õppealajuhataja Arina Sokolovskaja

Majandusjuhataja Galina Zolotova

Narva Päikene Lasteaias töötab 11 õpetajaabi ja 2 abiõpetajat keelekümblusrühmades

 1. Narva Päikene Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 6.30 – 18.30 – 12h

Pedagoogiline personal allub direktorile ja õppealajuhatajale.

Abipersonal allub otseselt majandusjuhatajale.

Lasteaias vastutab iga töötaja oma tööülesannete korraliku täitmise eest.

Töö lasteaias toimub vastavalt Narva Päikene Lasteaia arengukavale, õppeaasta tegevuskavale, õppekavale, töökorraldusele kehtestatud reeglitele ning iga töötaja ametijuhendile.

 1. ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA 2021/2022 õ-a
Tegevus Tähtaeg Vastutaja Partnerid
3.1.EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE
3.1.1.EESTVEDAMINE
3.1.1.1 Lasteaia maine kujundamine: *kodulehekülg, sümboolika, reklaamkingitused *positiivne meediakajastus, rühma blogide pidamine Pidev Juhtkond Personal,

Lapsevanemad,

Lapsed

3.1.1.2Kaasav juhtimistegevus:

*töögrupid, *pedagoogiline nõukogu, *infotunnid

Pidev Juhtkond Personal

Lapsevanemad

3.1.1.2.1Töögruppide töö planeerimine, iganädalaste infotundide läbiviimine (kontaktselt või Viber töögruppi kaudu) ja tagasisidestamine Pidev Töögruppide

juhid

Personal
3.1.1.3Lasteaia digitaalne dokumendihaldus Igapäevane Direktor Töögrupp
3.1.1.4 Eestvedamisele kollektiivipoolne tagasiside 31.05.22 Juhtkond kollektiiv
3.1.2.STRATEEGILINE JUHTIMINE
3.1.2.1 õa 2020-21 õppe- ja kasvatustegevuse analüüs; rahulolu uuringute analüüsid ja sõnastatud parendused, tagasiside huvigruppidele Juuni 21 Õppealajuhataja Pedagoogiline

personal

3.1.2.2 Arengukava tegevuskava 2020-21 täitmise analüüs, lasteaia eesmärkidest ja huvigruppide vajadustest lähtuva arengukava ja aastate tegevuskavade välja töötamine aastateks 2022-27 Jaanuar 22 November 21 Direktor Personal,

Lapsevanemad

3.1.2.3 Personali füüsiline turvalisus:

töötajate töötervishoiuarstile suunamine

Pidev Terviseedenduse töötaja Töökeskkonna-

volinik

3.1.2.4 Pandeemia olukorras nakatumise ennetusmeetmed Pidev Terviseedenduse töötaja Töökeskkonna-

volinik

3.1.2.5 Tunnustuskonkursitel osalemine erinevates valdkondades

– Kvaliteediauhinna konkursil osalemine

– Aasta Õpetaja

–          Jne

Õppeaasta jooksul Direktor Personal
3.2.PERSONALI JUHTIMINE
3.2.1.PERSONALI KAASAMINE, MOTIVEERIMINE JA TOETAMINE
3.2.1.1 Töögruppide juhtimine, toetamine, pedagoogiline eestvedamine Pidev Juhtkond Personal
3.2.1.2.Mentorluse rakendamine uutele töötajatele Õppeaasta jooksul Direktor Personal
3.2.1.3 Töötajate innustamine osalemaks haridusalastel konkurssidel, ühiskondlikus töös, heategevuslikes projektides, juhtkonna isiklik eeskuju Õppeaasta jooksul Juhtkond Personal
3.2.1.4 Personali rahulolu uuring 1 x õppeaastas Juhtkond Personal
3.2.1.5 Pedagoogidel jagada enda teadmisi piirkondlikel üritustel, „Õpime mängides“ – videolõigud  harivatest tegevustest Aprill 2022 Õppealajuhataja Personal
3.2.1.6 Tunnustus- ja motivatsioonisüsteemi ning tulemustasusüsteemi rakendamine Sisehindamine tulemus Juhtkond Personal
3.2.2.PERSONALI ARENDAMINE
3.2.2.1 Personali koolitusplaani koostamine ja jooksev uuendamine sh täitmise jälgimine ja dokumenteerimine EHIS-e keskkonnas Jaanuar 22 Õppeaasta jooksul Direktor Personal
3.2.2.2 Sise- ja meeskonnatöö koolitused Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal
3.2.2.3 Toetada õpetajaabide arengut tööalaste täiendkoolituste kaudu Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal
3.2.2.4 Toetada personali tasemekoolitusel osalemist Pidev Juhtkond Personal
3.2.3.PERSONALI HINDAMINE
3.2.3.1 Hindamise- ja tagasisidesüsteem: *sisekontroll *enesehindamine *tagasiside arenguvestlusel *tulemustasu süsteemne rakendamine töötaja enesehindamise osana Pidev Juhtkond Personal
3.2.3.2 Personali töö hindamine lastevanemate poolt 1x õppeaastas Õppealajuhataja Lapsevanemad
3.2.3.3 Vigastuste ennetamise ja turvalisuse edendamise tegevuskava jälgimine ja täitmine Õppeaasta jooksul Direktor Töökaitsevolinik,

personal

3.2.3.4 Personali süsteemne tunnustamine lasteaia heaks tegutsemise eest õppeaasta jooksul Juuni 22 Juhtkond Personal
3.3.KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA
3.3.1.KOOSTÖÖ KAVANDAMINE
3.3.1.1 Huvigruppide ootuste väljaselgitamine (rühmad, hoolekogu) Individuaalselt kaasata lastevanemaid, kes osalevad rühmade tegevuste kavandamisel ning abistavad ürituste läbiviimisel Õppeaasta jooksul Juhtkond Personal
3.3.1.2 Uusi lastevanemaid lasteaia kodukorraga tutvustamine ja  vastava dokumendi allkirjastamine, Esmased arenguvestlused rühmades rühmaõpetajatega (vajaduspõhine, COVID-19 kriisiolukorra tõttu) September – Oktoober 21 Direktor

Õpetajad

Personal
3.3.2.HUVIGRUPPIDE KAASAMINE
3.3.2.1 Töötubade ja koolituste korraldamine erinevatele huvigruppidele (kontaktselt või Viber töögruppi kaudu) Pidev Juhtkond Huvigrupid
3.3.2.2 Hoolekogu kaasamine juhtimisprotsessi ja arendustegevusse: *koosolekud ja nõupidamised (kontaktselt või Viber töögruppi kaudu)  ; *kaasvastutus ürituste läbiviimisel; *erinev abi Koosolekud 2x

õppeaastas

Direktor Personal
3.3.2.3 Lastevanemate kaasamine kasvatustöö protsessi, nii planeerimise kui ka läbiviimise etapis Õppeaasta jooksul Pedagoogiline

personal

Hoolekogu

Juhtkond

3.3.2.4 Lastele pakutava huvitegevuse mitmekesistamine: Narva Muuseum, Narva Kunstigalerii, Narva Keskraamatukogu, Narva Ilmarine teater, Jõhvi Tuuleveski teater, Planetaarium, Eesti Teater, Narva Noorte Meremeeste Klub, Narva Laste Loomemaja jne Sõltuvalt olukorrale  riigis ja linnas lähikonnas. Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal

Lapsevanemad

3.3.2.5 Koostöö Narva Koolidega:  ühisprojektid, ekskursioonid ja tagasiside

Sõltuvalt olukorrale  riigis ja linnas. lähikonnas.

Pidev Õppealajuhataja Personal
3.3.2.6 Koostöö Innove Keelekümbluse keskusega Õppeaasta jooksul Direktor Õpetajad
3.3.2.7 Koostöö ja osalemine erinevates projektides: heategevus „Tulest targem“ , „Jäähoki“ Oktoober 2021 Õppealajuhataja Personal
3.3.2.8 Ülelinnalistel üritustel osalemine: Ohutuspäev, „ Narva – Eesti Sügispealinn 2021“ ürituse raames, „Jooksupäev“ Õppeaasta jooksul Juhtkond Personal

Lapsevanemad

3.3.2.9 Sõltuvalt olukorrale  riigis ja linnas lähikonnas asuvate lasteaedade ühise spordiürituse (võistlusel) osalemine, parimate tunnustamine Kevad 22 Õppeala-juhataja Liikumisõpetaja
3.3.3.KOOSTÖÖ HINDAMINE JA ARENDAMINE
3.3.3.1 Koolidelt tagasiside küsimine, Lastevanemate rahulolu uuringute läbiviimine, andmete analüüs ja võrdlus Aprill 20 Juhtkond Huvigrupid
3.3.3.2 Koostöösidemed kooliga:*kooli külastus Sügis,

kevad

Õppealajuhataja Õpetajad

Lapsevanemad

3.3.3.3 Tunnustada huvigruppide esindajaid süsteemselt lasteaia heaks tegutsemise eest Õppeaasta jooksul Direktor Personal
3.4.RESSURSI JUHTIMINE
3.4.1.EELARVELISTE RESSURSSIDE JUHTIMINE
3.4.1.1 Ressursside hindamisest tulenev parendustöö Pidev Juhtkond Personal
3.4.1.2 Lasteaia metoodilise kabineti baasil ja projektide kaudu eelarveliste ressursside suunamine õpikeskkonna arengusse Õppeaasta jooksul Juhtkond Huvigrupid
3.4.1.3 Eelarveliste ressursside stabiilsus ja areng, kulude põhjendatus, ajaline planeerimine Pidev Juhtkond Personal
3.4.1.4 Rühmade  õppe- ja kasvutegevust toetava materiaaltehnilise baasi täiustamine. Pidev Direktor Personal
3.4.2.MATERIAALTEHNILISE BAASI ARENDAMINE
3.4.2.1 Inventari uuendamine vastavalt vajadusele Õppeaasta jooksul Majandusjuhataja Juhtkonad
3.4.2.2 Territooriumi täielik renoveerimine September – Detsember 21 Majandusala-juhataja Juhtkond
3.4.2.4 Õppe- metoodiliste vahendite ja metoodilise kirjanduse hankimine Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal
3.4.2.5 Õpi- ja mängukeskkonna täiustamine  vastavalt õpetajate  vajadustele Õppeaasta Juhtkond Personal
3.4.3.INFORESSURSSIDE JUHTIMINE
3.4.3.1 Lasteaia tegevuse tutvustamine läbi positiivse meediakajastuse, “Päikene” lasteaia lehekülge loomine Facebooki keskkonnas Jooksvalt Juhtkond Personal

Huvigrupid

3.4.3.2 Koostöö ja majasisene infosüsteem: *koosolekud, *infotunnid, *nõupidamised (kontaktselt või Viber töögruppi kaudu) Pidev koja nõupidamised (kontaktselt või Viber töögruppi kaudu) Juhtkond Töögrupp

Personal

3.4.3.3 IT- vahendite võimaluste laiem kasutamine: *projektori kasutamine, *interaktiivsete koosolekute läbiviimine Õppeaasta jooksul Juhtkond Personal
3.4.3.4 Digitaalne dokumendihaldus ja aruandluse infosüsteem Õppeaasta jooksul Direktor Personal
3.4.3.5 Turvalisuse info tagamine kõikidele huvigruppidele: *andmekaitse rakendamine Pidev Direktor Personal
3.4.4.SÄÄSTLIK MAJANDAMINE JA KESKKONNAHOID
3.4.4.1 Säästlik majandamine: *toimingute jälgimine, *rühmade võrdlus läbi sisehindamise Pidev Majandusjuhataja Personal

Juhtkond

3.4.4.2 Keskkonnateadliku mõtteviisi kujundamine: üritused lastele ja personalile, projektides osalemine, keskkonnasäästlikkus tarbimine Õppeaasta jooksul Õpetajad Huvigrupid
3.4.4.3 Puude istutamine lõpetajate poolt 1x aastas  kevadel Personal
3.4.4.4  Juurviljade istutamine ja hooldamine lasteaia kasvuhoones Kevad-suvi-sügis Rühmade Mesimummid ja

Seenekesed  töötajad ja lapsed

meeskonnad

2 koolieelikute rühma

3.5.ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS
3.5.1. LAPSE ARENG
3.5.1.1 Laste individuaalsuse toetamine rühmades arvestades lapse võimeid ja vajadusi Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal
3.5.1.2 Laste osalemine näitustel ja konkurssidel väljaspool lasteaeda, laste juhendamine Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Õpetajad

Lapsevanemad

3.5.1.3 Laste arengu hindamine: lastearengu analüüs *koolivalmiduskaart September21, aprill – mai 22

Õppeaasta jooksul

Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.1.4 Tagasisidestamine lapsevanemale: *arenguvestlus, *individuaalne vestlus (vajaduspõhine, COVID-19 leviku vältimiseks)

kriisiolukorra tõttu

Õppeaasta jooksul Pedagoogid Personal
3.5.1.5 Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine – „Kiusamisest vaba lasteaed“ Pidev Juhtkond Personal
3.5.1.6 Koolivalmiduse hindamine ja analüüsimine, *koolivalmiduse kaardi täitmine koolieelikute Kiisukesed ja Pardikesed  rühmades Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Larissa Stepanova

Svetlana Savosto

Julia Gontšarova

Anastassia Zagorulko

3.5.1.7 Laste tunnustamine: * üritustest osavõtmine, *parimate kohtade saavutamine; tunnustussüsteemi arendamine Õppeaasta jooksul Pedagoogid Personal
3.5.2.ÕPPEKAVA ARENDAMINE
3.5.2.1 Õppekava täiendamine: õppekäikude metoodilise materjali kogumiku lisamine õppekavale Sügis 21 Õppealajuhataja Pedagoogid

Töögrupp

3.5.2.2 Õppekava täiendamine: Lapse arengu jälgimise süsteemi ülevaatus ja uuendamine juuni 2022 Õppealajuhataja Pedagoogid

Töögrupp

3.5.2.3 Õppekava täiendamine: kasutusolevate metoodikate lisamine õppekavale Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Töögrupp
3.5.2.4 Laste etenduste kostüümide elektroonilise kataloogi ja pildialbumite jooksev loomine Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Töögrupp
3.5.2.5 Õpivara süstematiseerimine Pidev Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.2.6 Õppemängude elektroonilise kataloogi loomine Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.3.ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS JA MEETODOD
3.5.3.1. Lastest lähtuvalt õppe- ja kasvatustöö korraldamine: erinevad kaasaegsed metoodikad:

*Kiusamisest vaba lasteaed“ rakendamine 7 aiarühmades; *Digitaalse jutupliiatsi kasutamise metoodikat   rakendamine aiarühmades; „Külastame Numberlandi“ kasutamise metoodikat rakendamine lasteaiarühmades

Pidev Õppealajuhataja Personal
3.5.3.2 Ümbritseva looduskeskkonna kasutamine õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel: *õuesõpe, *loodusliku materjali kasutamine; *õppekäigud loodusesse; laste silmaringi laiendamine (2020/2021 õppeaasta jooksul on 3 õppeprojekti:

·         Sügisene õpiprojekt – „Erakordsed seiklused muinasjutulises metsas“

·         Talvine õpiprojekt – „Peretraditsioonid“

·         Kevadine õpiprojekt – „Meie puhas planeet“

– rõhutada elulisi väärtusi, usaldust, ausust, üksteise mõistmist ja tolerantsus)

Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal

Huvigrupid

3.5.3.3 Muuseumitundidest osavõtmine, teema-näituste külastamine (vanemad rühmad) Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal

Huvigrupid

3.5.3.4 Õppetegevuses kasutatavad materjalid: *õpimapid, *IT vahendite kasutamine – internet, Smart – tahvlid ja Smart – lauad õpetus; robootika, tunnid Bee -Botide kasutamisega Pidev Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.3.5 Laste tööde näitused, osalemised erinevatel ülelinnalistel ja teemapõhistel näitustel (sõltuvalt olukorrale riigis ja linnas) Õppeaasta jooksul Öppealajuhataja Pedagoogid
3.5.3.6 üritused: *peod, *spordi- ja *tähtpäevad igas rühmas eraldi Pidev Õppealajuhataja Personal
3.5.3.7 Õppe- ja kasvatustöö tagasisidestamise hindamine ja tulemustest lähtuva parendustegevuse planeerimine Õppeaasta lõpus Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.3.8 Üritusi ja õppekäike korraldada lähtuvalt õppeaasta eesmärgist ja nädalateemast Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal
3.5.3.9 Aiarühmades avastusliku ja elamusliku iseloomuga õppetegevused vastavalt võimalustele Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.3.10 Erinevate õpitegevuste läbiviimine  (mitmevärviliste piltide valmistamine sügise-, talvise,- kevadise, suvisekuu hällilastele) Oktoober 2021 Õppealajuhataja Pedagoogid
3.5.4.VÄÄRTUSHOIAKUD
3.5.4.1 Laste väärtuste ja eetiliste hoiakute kujundamine läbi situatsioonimängude Õppeaasta jooksul Pedagoogid Personal

Huvigrupid

3.5.4.2 Väärtuskasvatust toetav igakuine laste(teatrite) etenduste traditsioon ( kui on võimalik korraldada õues) 2 korda aastas Õppealajuhataja Personal
3.5.4.3 Väärtuste kujundamine läbi traditsioonide, eesti ja vene rahvakalendri tähtpäevade ja rahvakommete (rühmaruumis ja õues) Vähemalt 1 x kuus Pedagoogid Personal

Huvigrupid

3.5.4.4 Rühmareeglid (rühmatoas ja õues) Kõigile teada Personal Huvigrupid
3.5.4.5 Üritused koos lastevanematega (näitused, videoaruanded ja videolõigud) Õppeaasta jooksul Õppealajuhataja Personal
3.5.4.6 Personalil ühistest väärtustest lähtumine töö korraldamisel, omavahelises suhtluses ja suhtlemisel huvigruppidega Pidev Juhtkond Personal

Huvigrupid

3.5.4.7 Lasteaialastega muusikaliste etenduste videosalvestus ja lasteaialastele esinemisvõimaluse pakkumine Mai 2022 Õppealajuhataja Õpetajad

Lapsevanemad

Tegevus Aeg Vastutaja
ÜLDKONTROLL
Lastevanemate poolt makstava osalustasu ja toidutasu laekumine 1x kuus Tervisetöötaja
Abipersonali töö 1x kuus Majandusjuhataja

Narva Päikene Lasteaias vastutab iga töötaja oma tööülesannete korraliku täitmise eest ja probleemidest teavitab direktorit ja/või majandusjuhatajat.

 1. KOOSTÖÖ HOOLEKOGUGA
 2. Rühma hoolekogu liikme valimine õppeaasta esimestel rühmakoosolekutel.
 3. Hoolekogu koosolekud toimuvad kaks korda õppeaastas, erivajadusel või hoolekogu liikmete soovil sagedamini.
 4. Organiseerida soovitud koolitusi ja loenguid lapsevanematele.
 5. Tagada hoolekogu liikmete tihe kontakt lastevanemate ja lasteaia töötajatega. Infoliikumise kaasajastamine – ühised meililistid, infostendid, koosolekud, infotunnid jm.
 6. Hoolekogu on kursis lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse ning majandamisega.

6.Hoolekogu on kaasatud lasteaia arenguks vajalike investeeringute taotlemisele.

7.Hoolekogu toetab lasteaeda probleemidele lahenduste leidmisel.

 1. Hoolekogu osaleb asutuse sisekontrollis ja annb hinnangu nähtule – kuuldule.
 2. Lasteaia lastevanemate enamaks informeerimiseks laste õppe- kasvatustegevusest

ja fin.vahendite kasutemisest 2 korda aastas lastevanemate üldkoosolekud. (Lastevanemate üldkoosolekud sõltub olukorrast  riigis ja linnas).